Page 631 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 631

 ผู้เข้าร่วมประชุม ณ สนพ. สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
2. นางภัชราพร ผาสุกวนิช
3. นางสาวธัญญารัตน์ ปัทมพงศา
4. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
5. นายสุรสิทธ์ ตัณฑดิลก
6. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
7. นายธเนศร์ ศรีมงคล
8. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
9. นางสาวพิมพ์วลัญช์ สุวรรณคีรี
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
2. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
3. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
4. นายเดชา อุปถัมชาติ
5. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ
6. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
7. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
8. นางสาวพนมพร ช่ืนชาติ
9. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข
ผู้เข้าประชุม ผ่าน VDO Conference
คณะทํางานศึกษาฯ
1. รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน นายโกมล บัวเกตุ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 14/5/63 - 2
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป
ท่ีปรึกษา
ที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงาน
 รองประธานคณะทํางาน


   629   630   631   632   633