Page 633 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 633

 สํานักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. นายภัควัติสิทธิวงศ์
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
3. ผศ.ดร. ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง
4. ดร.พฤษภ์ บุญมา
5. ดร.วัชรพงษ์ สุกิจจานนท์
6. ดร.จิรชัย พุทธกุลสมศิริ
7. ดร.วรุธ ปานนักฆ้อง
8. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
9. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
10. นายวิชัย สุหฤทดํารง
11. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
ความเป็นมา
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
 กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดทําแผนบูรณาการพลังงานระยะยาว (Thailand Integrated Energy Blueprint, TIEB) ซึ่งประกอบไปด้วย 5 แผนหลัก คือ (1) แผนพัฒนากําลัง ผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) (2) แผนอนุรักษ์พลังงาน (EEP) (3) แผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก (AEDP) (4) แผนบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติ (Gas Plan) และ (5) แผนบริหารจัดการน้ํามันเชื้อเพลิง (Oil Plan) เพ่ือกําหนดทิศทางการพัฒนาของพลังงานมิติต่าง ๆ เพื่อสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
ตาม พ.ร.บ.ดังกล่าวได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน และกําหนด ให้มีการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ (Thailand Energy Information Center: NEIC) ขึ้น สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ จึงได้ดําเนินโครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศ พลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย และกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ได้ดําเนินโครงการจัดทําระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลภาคประชาชน และแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1
14/5/63 - 4


   631   632   633   634   635