Page 630 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 630

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลังงานของประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสด์ิ ช้ัน 6 และ Microsoft Team Meeting สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ประชุมคณะทํางานศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และการจัดทํา ระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อขับเคลื่อนแผน EEP และ AEDP และการพัฒนาระบบ การเชื่อมโยง ข้อมูลภาคประชาชนและแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายของอาคารควบคุมและโรงงานควบคุม (กลุ่มที่ 1 การศึกษาการจัดทําระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)) ครั้งที่ 1/2563 (ครั้งท่ี 3)
 ผู้เข้าประชุม ณ สนพ. คณะทํางานศึกษาฯ
1. ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
2. รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายเพทาย หมุดธรรม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
3. ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นางสาวสุพิตร คํากลัด สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
4. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสารสนเทศพลังงาน นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ประธานคณะทํางาน รองประธานคณะทํางาน คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
 14/5/63 - 1


   628   629   630   631   632