Page 628 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 628

 ตัว data center ใช้ Hyper – converge เพ่ือให้ข้อมูล fixable ในการทํางาน ดีไซน์เป็น solfware design server ตัว hard ware ที่เขียนในรายงาน เป็น node ที่ใช้ไปได้เรื่อยๆ ซึ่งหากเมื่อถึงวันที่ต้องการขยายให้ node รองรับได้ แต่ต้องเป็นการขยายที่ต้นทุนน้อยที่สุด เลยเลือกเป็น Hyper converge ที่เป็น Private Cloud ซึ่งทุกอย่างรันเหมือนระบบ cloud โดยผู้ใช้สามารถเข้าไปสร้าง server ในระบบได้ spec เกินกว่า 1 ตัวได้ แต่ที่ปรึกษาไม่แนะนําอาจจะคลาดเคลื่อนบ้าง แต่หากต้องการเคร่ืองที่ใหญ่จริงๆ ถ้าทํางานอยู่ในเครื่องตัวเอง ก็จะอยู่ในสภาพที่ดี และจะมีระบบความปลอดภัย file wall รวมศูนย์ block ทั้งระบบ ตัว Eppo ก็มีโครงสร้าง เหมือนกัน cloud มี 2 ชุด ตัวนึงเป็น public service ให้ทํางานบน cloud เพราะข้อมูลเป็นสาธารณะอยู่แล้ว ทําให้เร่ืองข้อกฎหมายต่าง ๆ ค่อนข้างยืดหยุ่นกว่า เม่ือข้อมูลไปอยู่บน cloud จะทําให้การขยายข้อมูลทําได้ง่ายกว่า โอกาสท่ี server ล่มจะมีน้อยกว่า อีกตัวเป็นระบบสํารอง เวอร์ชัว เอ็กซ์ตรีม ครัชเตอร์ ที่เอาไว้สํารอง 2 อย่าง คือ หาก server หลักล่ม เช่น network connection เสียหายทั้งหมด ก็สามารถ switch ทํางานบน cloud ได้ และอีกส่วน ที่ข้อมูลหน่วยงานบนระบบหลัก รับไม่ไหวเราก็ย้ายงานบางส่วนไปรันบน cloud ได้ การออกแบบจะเป็น การรวมศูนย์ สนพ. จะดูแลแค่ คลัสเตอร์เดียวแต่จะมี server ย่อยๆ ไว้ใช้งาน แต่การทํางานก็จะคอนโทรลทุกอย่าง ท่ีเดียว หากมี node ไหนเสียก็สามารถดึง node นั้นออก โดยไม่กระทบกับ server ที่ทํางานอยู่
ระบบสํารองอัตโนมัติ และสามารถกู้กลับคืนได้งาน โดยใช้ Hyper – converge ทั้งการ back up ข้อมูล อัตโนมัติ เป็น live back up รวมถึงการสําเนาชุด ๆ เป็นรอบ ๆ ด้วย การสําเนาตัวระบบทํางานอัตโนมัติ เหล่าน้ี สามารถทําได้ด้วยความเป็น Hyper – converge ท้ังหมด
ขยายและปรับเปลี่ยนระบบได้ง่าย อาจเพิ่มโดยการซ้ือ node มาใส่เพ่ิม
การป้องกัน เฝ้าฟังและตรวจสอบการทํางานของระบบ ที่ต้อง integrate กันทั้งระบบ ซึ่งต้องออกแบบ ระบบในด้านการดึงข้อมูลมาใช้เพราะมีอยู่หลายตัวเหมือนกัน เพื่อที่เอาข้อมูลทั้งหมดมารวมกัน แล้วเอาข้อมูล ท้ังหมดมาวิเคราะห์ได้
ข้อซักถามจากกรรมการ
- แก้ไขข้อมูลในเล่มรายงาน ซึ่ง web สนพ. ปัจจุบันอยู่บนระบบ cloud แล้ว และลง detail ข้อมูลอุปกรณ์ ที่ใช้ในตัวระบบ ในเชิง hardware ให้มีเพียง server และ firewall สําหรับ load balancers แนะนํา ให้ใช้เป็น software load balancer ภายใน Hyper Convert ให้ VM ตัวต่างหากที่ทําหน้าที่นี้ ซึ่งสามารถ ทําได้ละเอียดกว่า หาก hardware น้ันต้องลงทุนมากกว่า
- ตวั Hyper–convergeที่ปรึกษาเสนอการใช้ระบบจากMicrosoftเป็นMicrosoftdatacenter
- เสนอว่าเป็น Hyper-V สําหรับ hardware ดูพวกตัวที่เป็นชุดมีทั้งของ Dell และ HP ที่ compatible กับ
Hyper-V ชุดน้ีจะกดพวก license ได้ง่าย
- เรื่องการจัดการความปลอดภัย อยากได้รายละเอียดมากกว่านี้ เช่น เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย สารสนเทศ และ โครงสร้าง อยากให้ระบุถึงรายละเอียดว่าต้องทําอะไร เป็นในลักษณะของ guideline ที่เป็น overview ที่เป็นมาตรฐานสากล
14/4/63 - 7
   626   627   628   629   630