Page 626 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 626

 สถาปัตยกรรมทางเทคโนโลยีปัจจุบัน
ระบบของ สนพ. จะเป็นการออกแบบที่เป็น Enterprise Level Infrastructure ยังไม่ได้เป็นแบบ web scale
ซึ่งจะยังไม่รู้จํานวนผู้ใช้งานระบบ ซ่ึงส่วนใหญ่การเข้าสู่ระบบของ User พร้อมกันจะทําให้ server ล่มได้ การทํางาน ของ สนพ. เหมาะที่จะใช้ระบบ Enterprise Level Infrastructure และใช้ร่วมกับ web scale ร่วมได้ ซึ่งจะเหมาะ ในบางห้วงเวลา เนื่องจากยังไม่รู้ขนาดของการจัดทําศูนย์ฯ ปัจจุบันนั้น สนพ. มีความปลอดภัย และออกแบบมาดี แต่มีค่าใช้จ่ายสูง เนื่องด้วยทุกอย่างเป็น standalone ไม่มีระบบการจัดการแบบภาพรวม ต้องจัดการทีละเครื่อง ไม่มีระบบเฝ้าฟังและตรวจสอบไม่มีระบบสํารองแบบอัตโนมัติ ต้องมีการจัดการแบบระบบ manual ระบบไม่สามารถขยายได้ง่าย เน่ืองจากติดปัญหาเรื่อง license ทั้งระบบซ่ึงไม่สามารถบอกได้ว่าใครเข้ามาท่ีระบบใด เม่ือไหร่ ดึงข้อมูลอะไรออกไปบ้าง สามารถย้อนไปดูได้ว่าเค้าได้ข้อมูลอะไรออกไปบ้าง
ด้านความเสี่ยงของระบบ ซึ่งเป็นการเชื่อมต่อไปยังผู้ให้บริการเพียงเจ้าเดียว โดยอาจจะต้องมีเว็บสํารอง ที่เป็นคนละเจ้ากันซ่ึงในแต่ละ tor ของการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต สามารถระบุได้ว่าเจ้าใดท่ีได้เป็นที่ 1 อีกเจ้าสามารถ เป็นเจ้าที่ 2 ได้ ความเสี่ยงที่จะสูญเสียอุปกรณ์เชื่อมต่ออินเตอร์เนต ก็คือ การมีเราเตอร์ตัวเดียว ซึ่งหมายถึง การเชื่อมต่ออินเตอร์เนต การสูญเสียการเชื่อต่อจากการมีไฟร์วอลล์ตัวเดียว สูญเสียการให้บริการจาการโดนโจมตี จากระบบเครือข่าว หรือแม้แต่การไม่มีเครื่องให้บริการสํารอง หรือระบบให้การสํารองด้วย จึงจะเกิดการไม่สามารถ การะจายภาระงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงไม่สามารถให้บริการได้ ปัญหาเหล่านี้เมื่อเกิดปัญหาขึ้น จะทําให้ ระยะเวลาแก้ไขนานพอสมควร
การออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร การเปลี่ยนแปลงสําคัญที่อาจจะเกิดกขึ้นในเร่ืองของ hard ware
1. การเพิ่มของปริมาณประเภทข้อมูลซึ่งอาจจะเป็นเนื้อหารูปภาพหรือdataอื่นๆและช่วงเวลา ท่ีข้อมูลจะไหลเข้า-ออก ณ ตอนนี้ scale การรับข้อมูลระดับวัน ยังสามารถทําได้อยู่ แต่หากเป็น scale เป็นข้อมูลระดับนาที-วินาที อาจจะต้องขยายข้อมูล
2. การเพิ่มของชุดข้อมูล อาจมี data set - raw data หรือข้อมูลในส่วนของการประมวลผล กลุ่มการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งอาจจะต้องแยกออกจากกัน เช่น raw data อาจจะเก็บในส่วนที่เป็น data lake แยก derived data set อยู่ใน data ware house
3. การประมวลผลขนาดใหญ่bigdataเข้ามาช่วยอาจทําให้เกิดชุดข้อมูลใหม่ๆขึ้นมาซึ่งหากข้อมูล ในชุดนั้น ต้องการประมวลผลตลอดเวลาก็ต้องนํา big data เข้ามาช่วย ตัวข้อมูลดิบ อาจจะไม่ถึงขั้นเป็น big data แต่ข้อมูลที่เป็น derived data set ก็อาจจะต้องใช้ big data เข้ามาช่วย การเปลี่ยน อาจจะเกิดขึ้นจาก application อาจจะกระทบกับ IT - infrastructure
  14/4/63 - 5


   624   625   626   627   628