Page 618 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 618

 สรุปการประชุม
ที่ปรึกษานําเสนอรายงานการออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร ที่ปรึกษาใช้กรอบการทํางาน (Framework) ด้านสถาปัตยกรรมองค์กรของ The TOGAF Standard, Version 9.2 ซึ่งพัฒนาโดย The Open Group (www.opengroup.org) เป็นพื้นฐานโดยกรอบการทํางานน้ีได้รับการพัฒนามาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 จนถึงในปัจจุบัน โดยถือว่าเป็นกรอบการทํางานด้านสถาปัตยกรรมองค์กรหลักหนึ่งในสี่ของกรอบที่ได้รับการยอมรับ นอกเหนือไปจาก Zachman Framework for Enterprise Architecture, Federal Enterprise Architecture และ Gartner ซึ่ง TOGAF Standard มีการระบุ Phasing ที่ชัดเจนซึ่งช่วยให้ Enterprise: องค์กร หรือกลุ่มองค์กร ดําเนินการโดยการมีเป้าหมายเดียวกัน ให้มีการออกแบบ Architecture โครงสร้างขององค์ประกอบ และ ความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบเหล่านั้น รวมไปถึงหลักการและข้อแนะนําที่ปกครองและปรับเปลี่ยน การออกแบบสถาปัตยกรรมตามเวลาเปลี่ยนแปลงไป และ Enterprise Architecture มีโครงสร้างขององค์ประกอบ กระบวนการ ความสามารถ สารสนเทศ เทคโนโลยี ที่สร้างโครงสร้างพื้นฐานและการปกครองขององค์กรหรือ ส่วนหนึ่งขององค์กร
- TOGAF Framework ประกอบดว้ ย phasing ดังน้ี คือ
P: เฟสเริ่มต้น (Preliminary Phase) ประกอบไปด้วยการประเมินสถาปัตยกรรมการทํางาน
ความสามารถการทํางานในปัจจุบัน
A: เฟสวิสัยทัศน์ของสถาปัตยกรรม (Architecture Vision Phase) เป็นการระบุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
ของสถาปัตยกรรมการทํางานในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงส่วนท่ีไม่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม (Non-architect) ด้วย
B: เฟสสถาปัตยกรรมทางธุรกิจ (Business Architecture Phase) ซึ่งระบุมิติในทางธุรกิจขององค์กร
ทจ่ี ะต้องสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมองค์กร ได้แก่ ความสามารถ การส่งมอบคุณค่า โครงสร้างองค์กร กําลังคน เป็นต้น C: เฟสสถาปัตยกรรมระบบสารสนเทศ (Information System Architecture Phase) ซึ่งระบุถึง
โครงสร้างข้อมูล ฐานข้อมูล ท่ีสอดคล้องกับสถาปัตยกรรมข้อมูล
D. เฟสสถาปัตยกรรมเทคโนโลยี (Technology Architecture Phase) ระบุถึงเทคโนโลยีโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ทั้งในส่วนฮาร์ดแวร์และการส่ือสาร
E: เฟสประเมินโอกาสและวิธีการดําเนินการ (Opportunities & Solution Phase) ภาพการทํางาน
ในลักษณะแผนท่ีนําทาง (Roadmap) ตามช่องว่าง (Gap) ท่ีเกิดจากวิเคราะห์สถาปัตยกรรมในเฟส B C และ D
F: เฟสการวางแผนการโยกย้ายสถาปัตยกรรม (Migration Planning Phase) กระบวนการยืนยัน แผนท่ีนําทางของสถาปัตยกรรมและรายละเอียดการโยกย้าย ยืนยันคุณค่าทางธุรกิจ (Business Value)
และรายละเอียดต้นทุนในการโยกย้ายต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
G: เฟสการปกครองการดําเนินการ (Implementation Governance Phase) การปรับการทํางานให้สอดคล้อง
(Conformance) กับสถาปัตยกรรม การวัดคุม ข้อตกลงระดับการบริการ (Service-Level Agreement SLA) ต่าง ๆ
H: เฟสการจัดการความเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรม (Architecture Change Management Phase)
เป็นการรักษาวงจรการทํางาน (Lifecycle) ให้มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 10/4/63 - 2
  


   616   617   618   619   620