Page 596 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 596

 - ส่วนแรก เป็นเรื่องของแผนงานเป็นเรื่องของการสัมภาษณ์หน่วยงานในสังกัดของกระทรวงพลังงาน 9 หน่วย หน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงพลังงาน 29 หน่วย ได้ทําการสัมภาษณ์หน่วยงานภายใน สังกัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งได้ดําเนินการสัมภาษณ์ไว้ครบเรียบร้อยแล้ว หน่วยงานนอกสังกัด ยังคงขาด เพียงกรมการค้าภายในท่ี ได้เตรียมการสัมภาษณ์ไว้แล้ว แต่ยังไม่สามารถเข้าพบได้เนื่องจากภารกิจของ หน่วยงานอื่น ๆ ได้ทําการส่งแบบสอบถามให้แล้ว ได้กลับมาเพียงบางส่วน หน่วยงานใดที่ให้ความร่วมมือ และตอบแบบสอบถามกลับมาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ ก็จะสามารถทําข้อมูลได้มาก ส่วนหน่วยงานใดที่ส่ง ไม่ครบ ทางที่ปรึกษาจะพยายามหาข้อมูลมาเสริมให้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุด โดยอาจจะสืบค้นจากเว็บไซต์
- รูปแบบของการออกแบบสอบถามได้ออกแบบเป็น Excel file ซึ่งได้ออกแบบให้มีความสัมพันธ์กับ DGA framework ซึ่ง ทาง สนพ. ได้อนุมัติรูปแบบดังกล่าวแล้ว โดยได้รับความร่วมมือ และหารือร่วมกันถึงความ ต้องการของ สนพ. ที่ต้องการจัดเก็บ ณ ปัจจุบัน ได้จัดเก็บข้อมูลไปแล้ว 21 หน่วยงาน ซึ่งยังคงขาด กรมการค้าภายใน ซ่ึงได้เล่ือนออกไปด้วยภารกิจ
- ได้สรุปการรายงานออกเป็น 6 หมวด ประกอบด้วย รายชื่อหน่วยงาน หน้าที่และภารกิจ รายละเอียดของ แบบสอบถาม สรุปรายงานการประชุม (อยู่ในภาคผนวก ค) สรุปข้อมูลที่ได้จากหน่วยงาน และรูปภาพกิจกรรม
- ในการนําเสนอในรายงานนี้จะแบ่งออกเป็น 2 ภาพการเสนอ คือ รูปแบบ business view กับ technical view โดยนําข้อมูลของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ของสํานักงานปลัดกระทรวงพลังงานเป็นต้นแบบ
- หน่วยงานที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลหรือส่งข้อมูลล่าช้า และคิดว่าจะไม่ได้กลับมา ก็จะประเมินด้วยความรู้ของ
ที่ปรึกษาจัดทําข้อมูลเพิ่มเติมให้สมบูรณ์
- ที่ปรึกษาได้จัดเก็บข้อมูลภายใน สนพ. ได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากได้คลุกคลีและจัดแบ่งกลุ่มข้อมูลเป็น
กลุ่ม data catalog, data ดิบ และ data flow ซึ่งได้จัดแบ่งเป็นกลุ่มประเภทเชื้อเพลิงต่าง ๆ ปัจจุบัน
จัดทํารายละเอียดได้ถึง 145 ตารางหลักในการจัดแบ่งข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ
- ที่ปรึกษาได้จัดทําตารางรายละเอียดต่าง ๆ ถึงการเชื่อมโยงข้อมูลจากการจัดเก็บข้อมูลที่ได้รวบรวมมา
แสดงอยู่ในรายงานซ่ึงได้อธิบายเพิ่มเติมให้เห็นภาพการเช่ือมโยง เป็น data flow ข้อมูล
- ประเด็น business stock เป็นการเก็บ stock ตามกฎหมายหรือไม่ หรือมีการเก็บข้อมูลประเภทโรงกล่ัน
ซึ่งคงจะต้องนํามาพิจารณาให้ชัดเจนในการจัดเก็บหรือจัดแบ่งข้อมูล
- ที่ปรึกษาได้อธิบายรายละเอียดถึงการจัดเก็บข้อมูลใน flow ต่าง ๆ ว่ามีที่มา ที่ไปอย่างไร ในแต่ละกลุ่ม
พลังงานโดยการวางไลน์ในรูป business process เช่น ก๊าซ ปิโตรเลียม ไฟฟ้า กลุ่มพลังงานทดแทน เป็นต้น
- การจัดทํา Gap analysis เพ่ือประเมินความแตกต่างระหว่างระบบที่ควรจะเป็น ระหว่างองค์กรท่ีเป็นอยู่ใน ปัจจุบันกับมาตรฐานที่องค์กรต้องการจะเป็นในอนาคต คือ ต้องสร้าง 2 มาตรฐานขึ้นมาเป็นจุดเริ่มต้น โดยกําหนดเป็น 3 เส้นทาง โดยเส้นทางที่ 1 ต้องศึกษายุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นตัวหลัก โดยนํา ตัวอย่างที่ดี เช่น ก.พ.ร. เป็นต้นแบบในการศึกษา ในส่วนของ สนพ. ต้องการทํา Gap Analysis ของข้อมูล ซง่ึ เริ่มดูจากยุทธศาสตร์และแผนงานปัจจุบัน TIEB และ Blueprint ด้านต่าง ๆ ว่าจําเป็นต้องใช้ข้อมูลอะไร
2/4/63 - 2


   594   595   596   597   598