Page 595 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 595

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยทุ ธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลังงานของประเทศ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.
ผ่าน Zoom Online Conference
หัวข้อการประชุม
รายงานผลการศึกษา TOR ข้อ 3.5 ผู้เข้าประชุม รวม -11 คนผ่าน Zoom Conference
สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาขอนําเสนอรายงานความก้าวหน้าหัวข้อตาม TOR ข้อ 3.5 การศึกษาทบทวนและรวบรวมข้อมูล ด้านพลังงาน ทิศทางพลังงาน ที่ได้เก็บข้อมูลการใช้พลังงานของหน่วยงานในกระทรวงพลังงาน และภายนอก กระทรวงพลังงาน โดยมีกระบวนการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อนํามาทํา Gap analysis ต่าง ๆ
       2/4/63 - 1   593   594   595   596   597