Page 585 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 585

 - ปัญหา คือ ไม่สามารถรู้ได้ถึงการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย
- หมวดขนส่ง ขอข้อมูลการใช้ไฟฟ้าของรถไฟฟ้าได้มาโดยตรงจาก BMRT ซึ่งจะให้ข้อมูลย้อนหลัง 1 ปี ซง่ึ เก็บข้อมูลการเดินทางด้วย แต่ไม่ได้นํามาประกอบกับข้อมูลการใช้พลังงาน
- ข้อมูลของ กทม. จะไม่ได้มีเก็บแยกเพราะไม่มีพลังงานจังหวัดใน กทม.
- ข้อมูลสัมปทาน สํารวจ ขุด เจาะ ได้มาจากกรมเช้ือเพลิงธรรมชาติ
- ข้อมูลถ่านหินก็มีเก็บข้อมูลที่มาจาก จ.ลําปาง
- แหล่งน้ํามันจะเฉลี่ยทุกจังหวัด แต่จะใส่เป็น แปลง ให้ครอบคลุมจังหวัดมากที่สุด ซ่ึงเมื่อแบ่งเป็นเขต จังหวัดไม่ได้ ก็จะนําท้ังหมดมาทําเป็นผลรวม เรื่องศักยภาพจะมีตามท่ีกรมเช้ือฯ ส่งมาให้ ซ่ึงไม่ สามารถแยกได้เน่ืองด้วยไม่สามารถแยกตามจังหวัดได้
- ข้อมูลถ่านหินเก็บเฉพาะการใช้และการผลิตในประเทศ
- กําลังทําฐานข้อมูล energy balance รายจังหวัด ซึ่งจะมีข้อมูลเข้า-ออก ที่เกิดจากการคํานวณนํามา เพื่อช่วยวางแผนมากกว่าการนําตัวเลขท่ีตรงกันตรวจดู
- น้ํามันที่จําหน่ายในจังหวัด มาจากป๊ัมของกรมธุรกิจ เม่ือต้องการทราบว่าน้ํามันภาคการเกษตร ใช้เท่าไหร่ก็จะนําพื้นที่การเกษตร เรือประมงมาใส่สมการ เอาข้อมูลภาคอุตสาหกรรมมาใส่สมการ แล้วเหลือเท่าไหร่ก็จะเป็นการใช้ ซึ่งสุดท้ายจะแสดงผลตาม sectors
- ปัญหาข้อมูลจังหวัด คือ เดิมเป็นแผน top down ภาพใหญ่ แต่ไม่ได้บอกว่าจังหวัดไหนมีเป้าเท่าไหร่ เช่น CO2 ลดลงเท่าไหร่ ทั้งเรื่องอนุรักษ์ และ ทดแทน
- Energy balance รายจังหวัดจะช่วยให้เห็นถึงว่าข้อมูลอะไรที่ยังคงขาดอยู่
- ข้อมูล peak รายจังหวัดมีปัญหาคือดูตาม sub-stations ดว้ ยเวลาท่ีต่างกัน แต่ไม่ได้ลงถึงข้อมูล รายวงจร capacity ของหม้อแปลง และข้อมูลเชิงลึกอ่ืน ๆ
- กยผ. มีที่ปรึกษาและเจ้าหน้าท่ีกระทรวง ดูแลระบบ ข้อมูล
- MA - ปีนี้ทบทวนดูว่ามีข้อมูลอะไรท่ีสามารถทําการเช่ือมโยงข้อมูลได้เลย จริง ๆ อยากขอเชื่อมข้อมูล ผ่านศูนย์ สนพ.
- ข้อมูลรายจังหวัดมีมิติท่ีเป็น GIS อยากทราบว่า SPP และ VSPP มีข้อมูลอยู่ที่ regulator และ การไฟฟ้าฯ ซึ่งยังไม่มีส่งมาให้หน่วยงานอื่น
- ข้อมูลพลังงานหมุนเวียนเป็นข้อมูลท่ี research จากข้อมูลของ สนพ. เช่นเดียวกันกับข้อมูลศักยภาพ
- ข้อมูลพลังงานชุมชน เป็นข้อมูลที่ไม่ได้เปิดเผย
o ต้องมี login/password เข้าระบบ กยผ.-3

   583   584   585   586   587