Page 587 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 587

 ภาพการประชุม
หัวข้อการประชุม
วันพฤหัสบดีท่ี 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.20 น. ณ ห้องประชุม ชลนที ชั้น 23 อาคาร B กระทรวงพลังงาน
 ทบทวนและรวบรวมข้อมูลท่ีจัดเก็บในหน่วยงาน: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงพลังงาน
    กยผ.-5


   585   586   587   588   589