Page 583 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 583

 สรุปการประชุม
โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 15.20 น.
ณ ห้องประชุม ชลนที ช้ัน 23 อาคาร B กระทรวงพลังงาน
หัวข้อการประชุม
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงาน: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงพลังงาน
 ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
4. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์ (หลัก)
5. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กระทรวงพลังงาน
1. นายสมภพ พัฒนอริยางกูล
2. นายวรนล จันทร์ศิริ
3. นางสาวแทนวรรณ โตโพธิ์กลาง
4. นายณัฐพงศ์ ธนกรดิษฐ์
5. นายธีรวัฒน์ จุฑาวิจิตรธรรม
6. นายจรัสพงษ์ จํานงทอง
7. นางสาวกฤษณา สูงสง่า
8. นายจิติพงษ์ วารีสระ
9. นางสาวกมลทิพย์ เรื้อนแป้ง
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายทัศนัย เพชรผ้ึง
5. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
8. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ผู้อํานวยการกองแผนงานยุทธศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ เจ้าหน้าท่ีประสานงานโครงการ
ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา บริษัท INET ประเทศไทย จํากัด เลขานุการโครงการ
 กยผ.-1   581   582   583   584   585