Page 552 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 552

 ตอบสนองเรอื่ งการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และในอนาคตท่ีจะเกิดขึ้น จึงจัดจ้าง ที่ปรึกษาโครงการเพื่อจัดทําแผนการศึกษาและวางแนวทางการจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
ที่ปรึกษา อธิบายถึงรายละเอียดการดําเนินโครงการโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน คือ (a) การจัดทําข้อมูล big data management (b) ด้าน IT infrastructure ท่ีจะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทํา data analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างที่จะนํามาวิเคราะห์ในเชิงบริบท (d) data governance การจัดการบุคลากร รวมถึงกฎหมายที่เก่ียวข้อง
ทั้งนี้ในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติจําเป็นต้องมีข้อมูลด้านพลังงานท้ังปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอกท่ีจะมีการบริการข้อมูลท่ีเช่ือมโยงภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐซึ่งจะมีหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงพลังงาน รวมทั้งอาจจะมีการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สํานักงาน เศรษฐกิจการคลัง แบงค์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งท่ีปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูลทาง สนพ. แล้ว จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือไม่ได้เป็นกฎหมาย อํานาจ ศูนย์ฯ นี้จะต้องตอบโจทย์นโยบาย ทางรัฐบาลด้วย กับการเช่ือมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม
• ปัจจุบันกรมสรรพสามิต(กรมฯ)มีการให้ข้อมูลผ่านlinkageของDGAซึ่งเป็นตัวกลางไปเชื่อม กับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นเจ้าภาพ ท่ีได้รับมอบหมายจาก ครม. ให้ดําเนินการพัฒนาเรื่อง การบูรณาการข้อมูลภาครัฐร่วมกัน มติ ครม. ให้หน่วยงานราชการท่ีจะ เปิดข้อมูลให้เช่ือมโยงให้ผ่าน linkage เป็นทางหลัก ไม่ต้องผ่านช่องทางอื่น เพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อ หน่วยงานอ่ืนด้วย เช่นข้อมูลใบอนุญาต สถิติการจัดเก็บภาษี ทะเบียนสรรพสามิต ที่ปัจจุบันเปิด ให้เชื่อมโยงผ่าน linkage นอกจากหน่วยงานท่ีขอเชื่อมโยงอยู่แล้ว ถ้ามีหน่วยงานอ่ืนมาขอใช้ก็จะ ง่ายขึ้น และเกี่ยวเน่ืองจาก มติ ครม. เรื่อง zero copy ท่ีมีผลบังคับใช้ต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2561 เพ่ืออํานวยความสะดวกไม่ให้ประชาชนนําสําเนาเอกสารท่ีทางราชการออกใหแ้ ก่ประชาชนเข้ามา มีเพียงบัตรประชาชนใบเดียวก็สามารถทําธุรกรรมของสรรพสามิตได้เลย โดยกรมการปกครอง ติดตามการดําเนินงานเรื่องน้ีอยู่ถือเป็นมาตรการระยะสนั้ ต่อไปจะมีระยะกลางคือการบูรณาการ เช่ือมโยงฐานข้อมูลไปที่กรมการปกครองท้ังหมด หากต้องการจะดูข้อมูลทะเบียนราษฎร์ คนต่างด้าว จะเช่ือมโยงดึงข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับระบบสารสนเทศของสรรพสามิตต่อไป หน่วยงาน อ่ืน ๆ ก็สามารถใช้ข้อมูลของกรมฯ ผ่าน linkage น้ีได้เช่น สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดูประวัติ การชําระภาษี ซึ่งก่อนท่ีจะมี linkage จะต้องมีหนังสือขออนุญาต ต้องทํา MOU ด้วยเพราะเป็นการ เปิดเผยข้อมูลภายใน กรมฯ จะทําข้อมูลเมื่อมีผู้ร้องขอ โดยพิจารณาความลึกของข้อมูลด้วย และ นําข้ึนผ่าน linkage นี้ มีหลายหน่วยที่เข้ามาร้องขอใช้เช่ือมกับกรมฯ เช่น กรมบังคับคดี DSI
 สรรพสามติ -3

   550   551   552   553   554