Page 550 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 550

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย วันพฤหัสบดีท่ี 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 – 11.30 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนนโยบายบริหารและสารสนเทศ กรมสรรพสามิต ห้องประชุม 208 ชั้น 2 ตึกศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจี่ ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: กรมสรรพสามิต
 ผู้เข้าประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
3. นางสาวบบุ ผา คุณาไท
4. นางเพทาย ภักดีโชติ
5. นางกนกวรรณ เสฐจินตนิน
6. นางสาวกนกวรรณ สมภพคารินทร์
7. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
8. นางสาวตันติมา จงเฮงสกลุ
9. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
กรมสรรพสามิต
1. นายวีระชัย วงศ์นันทนานนท์
2. นายทวีศักด์ิ ไชยโสภาช
3. นายสุรศักดิ์ วงษ์สุวรรณ
4. นายเมธี ตั้งศรีเทศ
5. นายสุพรชัย กล่ินฟุ้ง
6. นางสาวนพเกล้า วงศ์เส็ง
7. นายเกียงศักด์ิ เกียรตสิ ุริยา
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการพิเศษ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าพนักงานเคร่ืองคอมพิวเตอร์อาวุโส นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชํานาญงาน เจ้าพนักงานสรรพสามิต นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
 สรรพสามติ -1

   548   549   550   551   552