Page 554 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 554

 • กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิตจะมีเงินที่เก็บให้ท้องถ่ินเงินส่งกองทุนต่างๆ ส่วนหนึ่งจัดสรรเข้ากระทรวงเพ่ือใช้ในการบริหาร
• ภาษีรถยนต์ประเภทใหม่เช่นEVหลักการคือแต่ละประเภทท่ีมีการเกบ็ภาษีเพิ่มกรมฯจะมีการ ประกาศพิกัด EDI เป็นฉบับ เป็นช่วง ๆ ท้ังหมดเป็นหน้าที่ของสํานักแผน นโยบายการเก็บภาษี เป็นเรืองของผู้บริหาร
• สําหรับแบบสอบถามทางกรมฯได้กระจายไปในส่วนท่ีเก่ียวข้องให้ช่วยกรอกให้
• น้ํามันหล่อล่ืนมีพิกัดอัตราภาษีปัญหาคือแต่ละบริษัทน้ํามันเครื่องช่ือเรียกไม่เหมือนกัน ชื่อทางการค้ากับช่ือทางเคมี การจะจัดหมวดหมู่ จัดพิกัดยากมาก ตัวเลขปริมาณการนําเข้า น้ํามันหล่อลื่น จะได้จากกรมศุลกากร ซึ่งเป็นคนจัดเก็บภาษีให้สรรพสามิต
• Bigdataที่ทางกรมสรรพสามิตกําลังจะเร่ิมทําเป็นการจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ภายในของกรมฯ เพื่อใช้บริหารข้อมูล เนื่องจากต้องดูแลสินค้าหลายชนิดหลายส่วน จึงพยายามรวบรวมให้ข้อมูล ที่จุด ๆ เดียว เป็นศูนย์กลางข้อมูลให้ทุกส่วนมาดึงข้อมูลจากที่นี่ไปใช้ และอาจขอข้อมูลจาก ข้างนอกมา ผู้บริหารอาจต้องการข้อมูลท่ีเก่ียวข้องท่ีถูกจัดเก็บท่ีหน่วยงานภายนอก
• การเช่ือมโยงข้อมูลท่ีlinkageเอาข้ึนให้บริการหน่วยงานบังคับให้อยู่ในรูปแบบAPIservice การเช่ือมโยงกับภายนอก ตามนโยบายของรัฐหลักๆ น่าจะเป็นระบบ GIN แต่ก็ขึ้นอยู่กับ หน่วยงานที่กรมฯ ร้องขอเช่ือมโยง
• ทางสนพ.หากต้องการเช่ือมโยงข้อมลูผา่นlinkageโดยไปสมัครกับกรมการปกครองเพ่ือขอสทิธ์ิ เข้าใช้ข้อมูลท่ีเผยแพร่ใน linkage นั้น สนพ. จะสามารถเรียกใช้ข้อมูลได้เฉพาะจุด จะเปิดจุด ระหว่าง server ของ สนพ. เองว่ิงผ่าน AOI เข้ามาท่ีสรรพสามิต เพื่อป้องกันหน่วยงานอ่ืนท่ี ไม่ได้ร้องขอ มาใช้ ต้องทําหนังสือขอใช้ข้อมูลผ่านอธิบดีของกรมสรรพสามิต เพ่ือพิจารณาก่อนว่า เซตข้อมูลท่ีต้องการมีอะไรบ้าง ถ้าเป็นข้อมูลท่ัว ๆ ไปก็ให้ได้ แต่ถ้าข้อมูล sensitive จะต้อง ปรึกษาทางกฎหมายว่าเปิดเผยได้หรือไม่ จากนั้น สนพ. สําเนาหนังสือฉบับน้ีให้ทางกรมการปกครอง ทางกรมฯ มีหนังสือเชิญชวนให้เข้าร่วม linkage น้ีในภาครัฐอยู่แล้ว ขอเข้าร่วมได้เลย
ปิดประชุมเวลา : 11.30 น.
สรรพสามติ -5


   552   553   554   555   556