Page 541 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 541

 • ข้อมูลพัฒนารอบโรงไฟฟ้าเป็นส่วนของกองทุนฯมีความเกี่ยวข้องกับเงินจะแบ่งเป็น13เขตของที่ตั้ง สกพ.เขต แบ่งเป็นรายเขต
• ข้อมูลท่ีทางEGATส่งให้จะเป็นnearrealtimeฝ่ายวิศวะของกกพ.จะดูแลมีข้อมูลloadprofile จะมีคณะทํางานท่ีต้ังขึ้นมาเพื่อตรวจสอบข้อมูลก่อนส่งออก
• ข้อกังวลเร่ืองการทับซ้อนข้อมูลระหว่างข้อมูลท่ีEGATให้กับกกพ.จะเป็นข้อมูลท่ีทับซ้อนกัน ในการที่ สนพ. จะขอประสานข้อมูลทั้ง 2 หน่วยงาน และจะมีการขาดพร่องของข้อมูล
• กกพ.จะให้ข้อมูลในส่วนที่เป็นเจ้าของข้อมูลจริงๆข้อมูลอื่นน้ันต้องขอจากเจ้าของข้อมูลและการให้ ข้อมูลต่าง ๆ จะต้องมีการประชุมหารือภายใน กกพ. ก่อนจึงจะนําส่งให้ได้
ปิดประชุมเวลา : 16.00 น.
กกพ-6

   539   540   541   542   543