Page 519 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 519

 o ตัวเลขสํารองบนหน้า web จะให้กระชับเป็นรวม ๆ ข้อมูลที่เป็น annual report น้ัน มีเป็นรายแปลง
o ปริมาณสํารองนั้นแยกออกมาเป็นภูมิภาค แหล่งปิโตรเลียมมีทั้งบนบกและทะเล-กลาง อ่าว จึงเรียกว่าแปลง แหล่งปิโตรเลียมเป็นโครงสร้างใต้ดิน ซ่ึงอาจคาบเก่ียวกับแปลง และจังหวัด ชื่อแหล่งเป็นช่ือของโครงสร้าง บนบกมีเขตการปกครองเข้ามาเก่ียวข้องจึง ควรมีความระวังในการนําข้อมูลไปใช้งาน
o ข้อมูลการผลิตระดับล่างสุดนั้นมีข้อมูล รายแท่น รายแปลงและรายวัน ซ่ึงการเปิดเผย หรือไม่นั้นข้ึนอยู่กับข้อมูล
o ข้อมูลที่นําข้ึนบน web site ท่ีเปิดเผยได้น้ันจะมีกองท่ีเป็นเจ้าของข้อมูล ศทส. จะเป็น ท่ีรวบรวมอีกทีซึ่งไม่ได้ดูแลฐานข้อมูลของกอง หากต้องการ data dictionary หรือ data catalogue ต้องขอจากทางกองซ่ึงเป็นเจ้าของข้อมูลซ่ึงแต่ละกองจะมีท่ีปรึกษา ของกองเอง
o ในการนําข้อมูลไปใช้ของศูนย์ฯ สนพ. จะมีการขอความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูล โดยมีคณะทํางานที่จัดตั้งขึ้นตาม MOU ดูรายละเอียดอีกคร้ัง เพื่อตกลงข้อมูลท่ีเป็น standard กลาง หรือ code กลางให้ใช้งานร่วมกัน และข้อมูลใดสามารถเป็น open data ระหว่างกันได้
o ข้อมูลส่วนอื่น ๆ ที่สามารถเปิดเผยได้นั้นจะต้องมีการพูดคุยกับกองเจ้าของข้อมูลอีกครั้ง o ข้อมูลที่ ศทส. ได้จะมีการเช่ือมต่อบางส่วน ส่วนมากจะมาเป็น Excel เช่น ข้อมูลการ ผลิต เค้าต้องมีการตรวจสอบก่อนท่ีจะนําส่งให้กับทาง ศทส. ซึ่งช่วงเวลาที่ได้รับข้อมูล
ขึ้นอยู่กับการตกลง
o ข้อมูลภายใน Intranet จะเป็นข้อมูลที่เปิดเผยอยู่แล้ว เป็นข้อมูลท่ีสรุปมาแล้วเพียงอยู่
ในอีกรูปแบบเพ่ือนําเสนอผบู้รหิารให้สามารถใช้งานได้ง่ายหากต้องการข้อมูลเชิงลกึต้อง
ขอในแต่ละกอง
o BP และ EIA น้ันนําตัวเลขท่ีรายงานมาจาก ชธ.
o กรมฯ ยังไม่มีโครงการในการรวบรวมข้อมูลภายในกรมฯ มาเป็นศูนย์กลาง แต่ละส่วน
งานจะมีบริษัทท่ีดูแลฐานข้อมลู ของเค้าเอง และยังไม่มีตัวชี้วัดให้นําข้อมูลมาเชื่อมโยงกัน o ข้อมูลการสํารวจ เป็นข้อมูลหลุมเจาะ ที่กองจัดการจะนําส่งให้กับ ศทส. ทุกเดือน
o ข้อมูลรายเดือนที่ได้รับจะเป็นข้อมูลเดือนต่อเดือน ซ่ึงเม่ือมีการรายงานมา ศทส.
จะเปิดเผยเลย
o ข้อมูลการผลิตและการขนถ่ายบนเว็ปจะเป็นรายแหล่ง และได้รับมาเป็นรายเดือน
o ข้อมูลการผลิตมีรายแหล่ง หรือราย block - 1 แหล่ง อาจมีหลายแท่นผลิต และ
1 แหล่งมีได้หลายแปลง
ชธ.-6
   517   518   519   520   521