Page 521 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 521

 ▪ มีการให้บริการข้อมูลผ่าน web service ให้กับหน่วยงาน เช่น พพ. ▪ Internet มีใช้ CS Loxinfo และ GIN (1 active, 1 backup)
▪ Database ท่ีเผยแพร่ข้อมูลนั้นเก็บไว้ที่ data center ของกรมฯ
• สนพ.แจ้งว่าจากการศึกษาครั้งนี้ลําดับต่อไปจะมีการแต่งตั้งคณะทํางานเพื่อทําข้อตกลงตาม MOU ท่ีมีการเซ็นไป 7 หน่วยงานในเดือนธันวาคม 2562 เพ่ือทําข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูล ที่จะมา support การทํางานของการจัดตั้งศูนย์ฯ ซ่ึงการศึกษานี้จะเป็นเพียงการวางกรอบ ของข้อมูล และ ทปษ. จะนํารายงานผลการศึกษาและออกแบบต่อคณะทํางาน MOU
• ผอ.ศทส.แจ้งว่าหากมีการขอข้อมูลที่มากกว่าท่ีอยู่บนwebsiteน้ันจะต้องมีการเซ็นMOUอีกคร้ัง แต่ตอนน้ีคือหากรอบว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่ต้องมีภายในศูนย์ฯ ซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลท้ังหมด มาอยู่ในศูนย์หรือไม่
ปิดประชุมเวลา : 11.50 น.
ชธ.-8

   519   520   521   522   523