Page 518 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 518

 o ใน Thailand 3 มาตรา 76 - ข้อมูล technic ที่ wave 1 ปี เช่น ข้อมูลสํารวจ seismic ต้องมีการเก็บซึ่งไม่ได้ข้ึน web แต่ข้อมูลตัวเลขจะมีนําข้ึนทุกเดือน
o การแสดงศักยภาพของปิโตรเลียม หรือ LNG เป็นโจทย์หนึ่งของ สนพ.
o พลังงานทดแทนต้องการให้โชว์ศักยภาพ และอยากให้ทางปิโตรนั้นสามารถแสดงข้อมูล
เช่นกัน ใน BP Stat มีข้อมูล reserve เหมือนกัน
o ข้อมูลการสํารวจ ข้อมูลหลุมน้ันเป็นข้อมูลที่ได้จากบริษัท เพราะเค้าได้สัมปทาน
ไปขุดก่อนให้สัมปทานน้ันไม่มีสิทธิ์ในการสํารวจเอง
o หาก focus ที่ศักยภาพ จะได้แค่ตัวเลข resource เท่าน้ัน ต้องเจาะเท่าน้ันจึงได้ตัวเลข
reserve ซึ่งต้องได้รับสัมปทานเท่าน้ันจึงจะเจาะได้
o การผลิตน้ํามันในทะเลต้องใส่เรือไว้ พอได้ปริมาณเพียงพอจึงจะติดต่อเพื่อมารับซื้อไป
ซึ่งจะเป็นการขนถ่าย อันนี้สําหรับน้ํามันดิบเท่าน้ัน จึงมีการรายงานกิจกรรมการขนถ่าย o รายงานแก๊สน้ันจะมีข้อมูลตัวเลขอยู่ในการขาย ซ่ึงสามารถวัดปริมาณได้เป็นวินาที
o ในการขนถ่ายจะต้องมีการกรอกเอกสารจํานวนมาก lag time ในการส่งเอกสารน้ัน
ใช้เวลาหลายวันเพราะต้องมีการตรวจสอบและอนุมัติเอกสารก่อนส่งออก
o บนแท่นผลิตต้องมีการ process น้ํามันให้ได้ spec พร้อมขาย ข้อมูลท่ีปรากฎจึงเป็น
ข้อมูลของผลผลิตพร้อมขาย เป็นแบบ process แล้ว
o พวก waste และ slush นั้นจะเป็น hydro carbon เช่น น้ําน้ีจะให้ส่งกลับลงไปชั้นหิน
หรือ ฉุกเฉินต้องจ้างเรือส่งไปให้โรงปูนเพ่ือทําลาย
o การกรอกเอกสารของน้ํามันดิบน้ันใช้ meter แบบ online และ gas จะเป็น meter
ท่ีติดที่ท่ีท่อ ของกรมฯ จะเก็บข้อมูลตรงหัวหลุม หรือแท่นผลิตเท่านั้น ซ่ึงดูปริมาณและ
ราคาซ้ือขาย
o ปริมาณซื้อขายน้ันวัดเป็นราคาต่อค่าความร้อน แต่ในระบบสามารถวัดได้ทั้งค่าความร้อน
และ volume
o น้ํามัน off spec นั้นจะมีการเก็บข้อมูลด้วย
o ของแก๊สน้ันก็มีการเก็บข้อมูล off spec ด้วย ซึ่งของ gas จะต้องมีการคํานวณหักลบกัน o กรมฯ ไม่ได้ดูพลังงาน solid เช่น lignite ซ่ึงอยู่ที่ กพร.
o การนําเข้า LNG นําเข้าไม่ได้รายงานมาที่กรมฯ เพราะกรมฯ จะดูฐาน LNG แค่แหล่ง
ผลิตในประเทศ
o การจัดหาปิโตรเลียม กรมเช้ือ ต้องดูแลพื้นท่ีพัฒนาร่วมไทย-มาเลย์ ที่ผลิตแก๊สและ
ปิโตรเลียมในพนื้ที่น้ันและแยกกลุ่มไว้ว่าผลิตได้เท่าไหร่
o การขายนั้นดูว่าปริมาณขายแต่ละเดือนได้เท่าไหร่ ซึ่งจะดูแลแค่ค่าภาพรวม ซ่ึงไม่รวมถึง
ภาษี ข้อมูลจะมาทุก 15 วัน
ชธ.-5

   516   517   518   519   520