Page 482 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 482

 3. นางสาวจินตนาศรีศันสนีย 4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
7. นายธงชัย สันติมงคล
8. นางสาวศิริพรสรอ้ยนาคพงษ์ 9. นายเดชาอปุถมัชาติ
10. นางสกลุ รัตน์ เจริญพงศ์
11. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ 12. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
เริ่มประชุม : 09.45 น. ความเป็นมา
ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา
ที่ปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ที่ปรกึษา
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพ่ือศึกษา การจัดต้ังศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติท่ีจะเป็นศูนย์กลางในการเชื่อมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงาน ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีมีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ท่ีปรึกษา จะทําการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับกระทรวง พลังงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพ่ือทราบถึง ความถ่ี ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพ่ือเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ การเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
ผู้แทน สนพ. นําเรียนถึงท่ีมาของโครงการฯ และจุดมุ่งหมายโครงการ ความว่า ทาง สนพ. ได้รับคําสั่ง จากคณะปฏิรูปให้จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ เพื่อรวบรวมข้อมูลและเช่ือมโยงข้อมูลด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับพลังงานเพื่อเผยแพร่แก่หน่วยงานต่าง ๆ และภาคประชาชน โดยข้อมูลนั้นจะสนับสนุนแผน PDP EEDP AEDP Oil และ Gas โดยสามารถเผยแพร่ผ่านช่องทาง เช่น web site หรือ mobile app ผลท่ีจะได้รับ จากการศึกษาคือการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติเพ่ือกําหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ Roadmap Action Plan และประเมินแผนการลงทุน รวมทั้งออกแบบศูนย์ฯ โดยทําการสํารวจข้อมูล
ขนสง่ ทางบก 2   480   481   482   483   484