Page 481 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 481

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.45 – 11.00 น.
ณ กองนโยบายมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 9 ช้ัน 4 ห้อง 1 กรมการขนส่งทางบก
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจี่ ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: กรมการขนส่งทางบก
 ผู้เข้าประชุม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นายวิเชียร ตันติวิศาล
3. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
4. นางเพทาย ภักดีโชติ (หลัก)
5. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
6. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
7. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
8. นายธเนศร์ ศรีมงคล
9. นาวสาวศรินธร หอมสุวรรณ
กรมขนส่งทางบก
1. นางสาวประภัสสร กิตติวโรดม
2. นางสาวศศิธร คําพันยิ้ม
3. นางสาวรัชชาภรณ์ สกุลพราหมณ์
4. นายพงศ์พิสทุธิ์ธีระชัย
5. นายวีระพงษ์ จันทร์วงศ์
6. นายอรรถกร วรยศ
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพีรเ์พียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรีทัศน์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ปรกึษาศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
 ขนสง่ ทางบก 1

   479   480   481   482   483