Page 463 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 463

 หน่วยงานแตกต่างกัน เช่น สํานักงานสถิติ จะดึงไฟล์ข้อมูลไปจัดเก็บใน server ตัวเองแล้วจัด ข้อมูลเผยแพร่ตามรูปแบบตารางของตนเอง สําหรับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) จะใช้วิธี web link เข้ามาท่ีสภาพัฒน์ฯ จะไม่ดึงข้อมูลไปเพราะถือว่าไม่มีหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล และ ไม่ใช่เจ้าของข้อมูล ธปท. จะทําเช่นนี้กับทุกหน่วยงานท่ีเป็นเจ้าของข้อมูล จะมี list ว่าข้อมูล เป็นของหน่วยงานไหน เม่ือ click เข้าไปจะว่ิงไปท่ี server ของเจ้าของข้อมูลนั้น ดังน้ัน ข้อมูลท่ี สภาพัฒนฯ์ ให้ได้เป็นข้อมูลที่เผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์อยู่แล้ว
• สภาพัฒน์ฯเป็นsecondarydataนําข้อมูลจากหน่วยงานมาวิเคราะห์แล้วเผยแพร่ดังนั้น primary data คงให้ข้อมูลไม่ได้ และปัจจุบัน ยังไม่มี web link ให้ IT ของ สภาพัฒน์ฯ จะเป็นแบบไซโล แต่ละสํานักจะมีฐานข้อมูลของตนเอง การประสานงานจะประสานไปยัง ภายในของแต่ละสํานัก ยังไม่มี Data center ซึ่งในอนาคตจะมีโครงการทํา EA Front Office ก็จะทําการรวมศูนย์ข้อมูล จะมีการทํา Data Catalog ทําฐานข้อมูลท่ีอยู่ใน แต่ละสํานักให้อยู่ในแบบฟอร์มเดียวกัน และทํา Web link ในอนาคต
• ข้อมูลทางด้านสังคม ทางสภาพัฒน์ฯ มีข้อมูล secondary data ได้รับข้อมูลจาก กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม สํานักงานสถิติ และจัดทํา เพิ่มเติมในบางส่วนเช่น เร่ืองความยากจน นําข้อมูลท้ังหมดมาจัดทําตัวเลขตารางในรูปแบบ ที่ทางสภาพัฒน์ฯ ใช้
• ในส่วนของการพยากรณ์สภาพัฒน์ฯทําการพยากรณ์GDPของประเทศตัวเดียวเผยแพร่ได้ ประมาณการปีต่อปี ไม่มีการทําพยากรณ์ GDP ราย Sector ท้ัง 20 Sector แต่จะพยากรณ์ เพียง 3 Sector หลักเพ่ือใช้ภายในไม่เผยแพร่ ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรม ประมาณการ 3 ปี
• กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ภารกิจของกองมาจากแผนปฏิรูปด้วย คณะกรรมการปฏิรูปขอให้มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศด้วย เป็นกองท่ีทําฐานข้อมูลเก่ียวกับการ ติดตามและประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติกับปฏิรูป ในยุทธศาสตร์ชาติจะมี เป้าหมายประมาณ 140 เป้าย่อย 37 เป้าใหญ่ ข้ึนเว็บไซต์แล้ว จะมีตัวชี้วัดท่ีมีค่าเป้าหมายอยู่ เช่น สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน การใช้ก๊าซ ข้อมูลที่ใช้นํามาจาก สนพ. นํามาวิเคราะห์ ตีความให้เข้าใจตรงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจ กิจกรรมของหน่วยงานต่าง ๆ ถูกบังคับให้มารายงานว่าท่ีทําตอบเป้าหมายใด เพ่ือให้เห็นถึงความเช่ือมโยงกัน (ระบบ eMENSCR)
• กองยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ภารกิจหลัก คือการวิเคราะห์การลงทุนของ รัฐวิสาหกิจซึ่งรวมถึงด้านพลังงานด้วยข้อมูลที่เก็บสว่นใหญ่จะเปน็ข้อมูลด้านมลูค่าการลงทนุ
สภาพฒั นฯ์ 3
   461   462   463   464   465