Page 461 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 461

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย วันอังคารท่ี 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 - 11.00 น. สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) ห้องประหยัด บูรณศิริ อาคาร 1 ชน้ั 3 สศช.
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลท่ีจัดเก็บในหน่วยงาน: สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ)
 ผู้เข้าประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางเพทาย ภักดีโชติ
3. นางสาวบบุผาคุณาไท
4. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
5. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
6. นายวิเชียร ตันติวิศาล
7. นาวสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ที่ปรกึษา เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
1. นางสาวสุนทราลักษณ์ เพ็ชรกลู
2. นายพิธพิบูล ศรปี ระเสริฐภพ
3. นางศิวลี ท้ิวสังวาล
4. นางวรินภรณ์ นราชานนท์
5. นางสาวดวงกมล วิมลกจิ
6. ว่าท่ี รต. อธิกเศรษฐ ทองเวส
7. นายไตรธร ตันตยานารถ
8. นายคมเดช ภูวเกษมกุลนาท
9. นางสาวณัฏชยาภา ธัญญะเจริญ
ผู้อํานวยการสํานักวิเคราะห์โครงการลงทุนภาครัฐ รองผู้อํานวยการศูนยเ์ ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนระดับเชี่ยวชาญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
สภาพฒั นฯ์ 1

   459   460   461   462   463