Page 462 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 462

 ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพีรเ์พียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
6. นางสาวศิริพรสรอ้ยนาคพงษ์
7. นายเดชาอปุถมัชาติ
8. นางสกลุรัตน์เจริญพงศ์
9. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
เร่ิมประชุม : 10.00 น. ความเป็นมา
ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา
ที่ปรกึษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ท่ีปรกึษาบริษัทINETประเทศไทยจํากัด เลขานุการโครงการ
  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพื่อศึกษา การจัดต้ังศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติท่ีจะเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมข้อมูลแลกเปล่ียนข้อมูลพลังงาน ในทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ท้ังนี้ ที่ปรึกษา จะทําการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลท่ีจัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับกระทรวง พลังงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพ่ือทราบถึง ความถ่ี ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและ การเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
ท่ีปรึกษากล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ความต้องการเช่ือมโยงข้อมูลด้านพลังงานและข้อมูล ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานต่าง ๆ และขอบเขตการดําเนินงาน
สรุปประเด็นสําคัญจากการประชุม
• ข้อมูลของสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) ที่ขึ้นหน้า เว็บไซต์ ทุกหน่วยงาน ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน สามารถดึงไปใช้ได้ ลักษณะการดึงไปใช้แต่ละ
 สภาพฒั นฯ์ 2
   460   461   462   463   464