Page 441 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 441

 9. นางสาวพัชรินทร์ แจงบํารุง
10. นายเหมพัฒน์ เตชะเรืองรอง
11. นายเดชา อุปถมั ชาติ
12. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์
13. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
14. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
15. นางสาวสุฑามาศ ทรงผาสุข
สรุปการประชุม
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน ผู้ประสานงาน
 ที่ปรึกษานําเสนอแนวทางการศึกษาและออกแบบการจัดเก็บข้อมูลตามหัวข้อใน TOR ซึ่งมีใจความ สรุปได้ดังนี้
TOR 3.11 - จะมีการ design และออกแบบไว้ให้ทุกฐาน จะมี code samples จริงให้ 1-2 ฐาน ว่าจะ ทําเป็นฐานใหม่อย่างไร ซ่ึงอาจเป็น 10-20% ของสิ่งท่ีมีอยู่ โดยจะให้เห็นว่า good design น้ันเป็นอย่างไร
- ปิโตรเคมี ช่ือผู้ซ้ือและผู้ขาย market sell มายถึงการขาย ซึ่งชื่อบริษัทอาจจะซ้ําได้ กรมธุรกิจน้ัน ดูได้แค่มาตรา 7 และ 10 แต่การขายขายไปท่ีไหนไม่ทราบได้
- ปิโตรเคมี - ข้อมูลเป็นส่วนผสม อยากเพิ่มความสัมพันธ์ของ material ไป
- ฐานข้อมูลสถิติพลังงาน - value chain นั้นเชื่อมโยงกันเยอะมาก แนะนําให้เก็บเป็น chain ให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถเช่ือมโยงข้อมูลได้ง่ายข้ึนและสามารถทํา analytic reports ได้ดีข้ึน และ อาจต่อยอดไปทําเป็น machine learning ได้เพื่อให้สามารถทําเป็น prediction ได้ดีขึ้น
- Prototype ทําทุกชนิดพลังงานใน ENG DB ซ่ึงต้องให้ทาง EPPO เลือก ว่าจะเป็นพลังงานเร่ืองใด
• จะทําเป็นระดับเดือนตามท่ีเก็บไว้เดิม
• จะเชื่อมต่อกับ external sources เพื่อยิงเข้าฐานท่ีมีอยู่เดิม
• Prototype VSVP - ในแง่ของการ design จะต้องดูว่า hardware ต้องขยายแค่ไหน - หัวข้อ
จะเป็นเรื่องโรงไฟฟ้าชุมชน
• ขอเพิ่มเร่ือง Gen Profile ของ VSBP มาประเมินเร่ืองของ peak ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งข้อมูล
นั้นจะเป็นมิเตอร์อีกลักษณะหนึ่ง ซึ่ง regulator บอกไว้ว่ามีข้อมูล VSBP ซึ่งมากกว่า 1M
สําหรับ IPS จะน้อยกว่า 1M ซ่ึงจะไม่เห็น
• ภายใน 1 สัปดาห์จะส่งข้อมูล update มาให้ - หน้าตา dashboard กับ machine learning
ปลายทางมาให้ดูก่อนว่าโอเคหรือไม่ 5/2/63 - 2


   439   440   441   442   443