Page 443 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 443

 TOR 3.17 คําถามคือ data integration คืออะไร
- คือ process ของการทํา big data ท่ีนํามาจาก ธปท. เช่น พอได้ข้อมูลจาก สนพ. แล้วเก็บเข้ามา ในถังนั้นจะต้องจัดเก็บอย่างไร ต้องมีการป้องกันด้วยการ encrypt data หรือไม่
ปิดประชุมเวลา 12.10 น.
5/2/63 - 4   441   442   443   444   445