Page 440 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 440

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพฒั นาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือรองรับ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคล่ือนแผนพลงังานของประเทศ
วันพุธท่ี 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. – 12.10 น.
หัวข้อการประชมุ
นําเสนอแนวทางการศึกษาและออกแบบการจัดเกบ็ ข้อมลู (ERD) และติดตามงาน
 ผู้เข้าประชุม
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
4. นางเพทาย ภักดีโชติ
5. นางสาวบุบผา คุณาไท
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
8. นายธเนศร์ ศรีมงคล
9. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
10. นางสาวศรินธรหอมสุวรรณ
11. นายวิเชียรตันติวิศาล
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
2. ดร.พฤษภ์ บุญมา
3. ผศ.ดร.วิฐรา พึ่งพาพงศ์
4. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
5. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์
6. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
7. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
8. นายธิติพัฒน์ สุขวิบูลย์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การส่ือสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา ที่ปรึกษา ท่ีปรึกษา ท่ีปรึกษา
 5/2/63 - 1
   438   439   440   441   442