Page 425 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 425

 • ภารกิจหลัก80%-90%คือสํารวจและขุดเจาะปิโตรเลียมในพื้นที่สัมปทานภาคเหนือจะมีการ รายงานมาทุกวันว่าผลิตได้ก่ีบาร์เรลต่อวัน เม่ือครบเดือนจะรายงานไปท่ีกรมธุรกิจพลังงาน โดยแยกเป็น 2ส่วนคือรายงานผลการดําเนินงานของบอ่น้ํามันฝางเป็นยอดการผลิตน้ํามันแยกตามผลิตภัณฑ์และ การจัดจําหน่ายให้หน่วยงานความมั่นคงในพ้ืนที่ภาคเหนือ และส่งออกประเทศเพ่ือนบ้าน เน่ืองจาก เป็นน้ํามัน off spec จําหน่ายให้ผู้ประกอบการใดบ้าง อีกส่วนคือส่งให้สํานักงานนโยบายและแผน พลังงาน (สนพ.) รายงานทุกเดือน เป็นยอดการผลิตน้ํามันดิบต่อเดือน
• ด้านพลังงานทดแทนไม่ได้มีภารกิจในการสํารวจขุดเจาะเหมือนกับปิโตรเลียมดังน้ันจะเป็นงาน ในลักษณะขอรับความสนับสนุนในกองทุนเพ่ือดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างส่ิงของที่จะอํานวยความสะดวก ให้กับหน่วยทหารในโครงการพระราชดําริ ซึ่งจะเป็นตัวกลางในการสํารวจความต้องการของ หน่วยงานทหารในประเทศไทยทั้งหมด เช่นในพ้ืนท่ีห่างไกลตามแนวชายแดน หรือหน่วยงาน ที่ต้องการ เช่น โซลาร์เซลลป์ ระจําท่ีเป็นแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับหน่วยทหารในพ้ืนที่ทุรกันดารไม่มีไฟฟ้า เข้าถึงก็สามารถใช้สําหรับติดต่อสอ่ืสารการให้แสงสว่างในพื้นท่ีเหล่านี้เป็นต้นเมื่อได้รับงบประมาณ มาก็จะแจกจ่ายดังนั้นในเร่ืองของพลังงานทดแทนจะไม่มขี้อมูลอะไรมากส่วนใหญ่จะเป็นเรอื่งการขอ เงินจากกองทุน เม่ือกองทุนให้เงินมาก็จะทําการจัดซ้ือจัดจ้างและนําไปมอบให้กับหน่วยงานในพื้นที่ และคอยกํากับดูแล รายงานผลต่าง ๆ ให้กับกระทรวงพลังงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ
• ข้อมูลท่ีกรมการพลังงานทหารขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานในส่วนของสนพ.จะเป็น เรื่องของราคาปิโตรเลียม และในส่วนของกรมธุรกิจพลังงานจะเป็นในเรื่องของ สรุปข้อมูลการผลิต นําเข้า ส่งออก จําหน่าย ซึ่งเป็นข้อมูลโดยรวมของทั้งประเทศ และประกาศต่าง ๆ ทางหน้าเว็ป
• ข้อมูลด้านการผลิตจะเป็นหน่วยงานที่ฝางจัดเก็บไว้ว่ามีการผลิตหลุมใดบ้างจํานวนเท่าไหร่
• ข้อมูลที่กรมฯจัดเก็บในรูปแบบExcelซ่ึงข้อมูลท่ีเก็บณปัจจุบันย้อนหลังถึงปี58แต่ถ้าย้อนหลัง
มากกว่าน้ี หรือข้อมูลในเชิงลึกกว่าน้ีจะต้องสอบถามท่ีบ่อน้ํามันฝาง
• ภารกิจหลักของกองพลังงานทดแทนคือการสํารวจเฉพาะการและการสนับสนุนให้กับทหารท่ีด้อย โอกาสในการใช้พลังงาน เน้นที่ไฟฟ้าเป็นหลัก เป็นการผลิตอุปกรณ์เล็ก ๆ เพ่ือให้ทหารได้ใช้ซ่ึงจะ เกี่ยวข้องกับแผน AEDP น้อยมาก เพราะไม่ได้ผลิตเพื่อจําหน่ายหรือขาย และก็จะมีในส่วนของเหล่าทัพ ท่ีจะมีโซลาร์แก๊สบ้างขนาดเกือบ 1 MW ผลิตไว้ใช้ในหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลกําลังผลิตมีเก็บข้อมูลไว้ สามารถรายงานให้ได้ เก็บข้อมูลเป็นจํานวนการผลิตต่อปี
• หน่วยงานในกลาโหมจะมีหน่วยงานอผศ.(องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเป็นหน่วยงานในสังกัด กระทรวงกลาโหม แต่ไม่ใช่ทหาร ต้ังขึ้นเพื่อส่งเสริมทหารผ่านศึกพิการ ทหารผ่านศึกจะได้พ้ืนที่ จากรัฐบาลสรา้งเปน็นิคมชุมชนกระจายอยู่ทั่วประเทศไม่ก่ีแห่ง)ผลิตไฟฟ้าเพ่ือจําหน่ายแต่มีไม่มาก ประมาณ 5 – 7 MW ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชน คาดว่าได้ส่งข้อมูลให้กระทรวงพลังงานอยู่แล้ว
• โดยรวมพลังงานทดแทนท่ีผลิตภายใต้กรมการพลังงานทหารมีเพียง0.025%เท่าน้ัน พลังงานทหาร - 3


   423   424   425   426   427