Page 423 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 423

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย วันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม 2563 เวลา 14.00 – 15.15 น.
ณ กรมการพลังงานทหาร ตึกหนา้ ช้ัน 4
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจ่ี ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: กรมการพลังงานทหาร
 ผู้เข้าประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
3. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
4. นางเพทาย ภักดีโชติ
5. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
6. นายธเนศร์ ศรีมงคล
7. นางสาวตันติมา จงเฮงสกุล
สํานักงานกรมการพลังงานทหาร
1. พล.ต.ตฤณ โชติกะคาม
2. พ.อ.กัญชาญ พจน์สุภาพ
3. ร.อ.ปกรณ์เหลอืงมาลาวัฒน์ร.น.
4. พ.อ.พลัฏฐ์จันทรท์อง
5. พ.อ.ปัณณทัต ทีฆายุทธสกุล
6. น.อ.หญิงธัญญารัตน์สุวรรณหงษ์ร.น.
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพีรเ์พียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรีทัศน์ 3. นางสาวจินตนาศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์โฉมศรี
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
เสนาธิการ
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน หัวหน้าสถานีวิทยุ แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ ผู้อํานวยการกองการปิโตรเลียม ผู้อํานวยการกองพลังงานทดแทน รองผู้อํานวยการกองการปโิตรเลียม
ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
 พลังงานทหาร - 1


   421   422   423   424   425