Page 424 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 424

 5. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
6. นายเดชา อปุถมัชาติ
7. นางสกลุ รัตน์ เจริญพงศ์
8. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
9. นางสาวพนมพร ช่ืนชาติ
เร่ิมประชุม : 14.00 น.
ความเป็นมา
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลงั งานของประเทศไทย เป็นโครงการเพอื่ ศึกษาการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานใน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่ีมีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ท้ังนี้ ท่ีปรึกษา จะทําการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับกระทรวง พลังงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่ ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการและการ เชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
ประเด็นที่สําคัญ
• กรมการพลังงานทหารมีบ่อน้ํามันฝางหรือชื่ออย่างเป็นทางการคือศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการสํารวจ ขุดเจาะ ผลิต และกลั่นเป็นผลิตภัณฑ์ น้ํามันในรูปแบบต่าง ๆ โดยผลิตให้กับหน่วยงานความม่ันคง และหน่วยงานทหารทางพ้ืนที่ภาคเหนือ เหลือจากน้ันจึงจําหน่ายออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน
• มีกองพลังงานทดแทนซ่ึงปัจจุบันเน้นไปทางด้านโซลาร์เซลล์ประสานงานกับกระทรวงพลังงาน(พพ. สนพ.) อย่างใกล้ชิด ได้รับการอนุเคราะห์ในการนําเสนอโครงการเข้าไปขอรับทุนสนับสนุนด้านพลังงาน อย่างต่อเนื่องทุกปี ตามการพิจารณาของคณะกรรมการกองทุนถึงความเหมาะสมของโครงการ
• ปลายปีที่แล้วปลัดกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้จัดทําศูนย์สารสนเทศของกระทรวงกลาโหม โดยมีแนวความคิดเช่นเดียวกันกับกระทรวงพลังงาน
 พลังงานทหาร - 2

   422   423   424   425   426