Page 406 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 406

 ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนพ. กล่าวถึงที่มาของโครงการในการจัดต้ัง ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติด้วยการเชื่อมโยงแผนบูรณาการในระยะยาว 5 แผน คือ แผน PDP AEDP EE Oil และ Gas Plan โดยให้ 5 แผน น้ีมีความเชื่อมโยงกันและบูรณาการข้อมูลท้ังหน่วยงานและแผนงาน และ ตอบสนองเรอ่ื งการผสานเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน และในอนาคตที่จะเกิดขึ้น จึงจัดจ้าง ท่ีปรึกษาโครงการเพื่อจัดทําแผนการศึกษาและวางแนวทางการจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
ที่ปรึกษา อธิบายถึงรายละเอียดการดําเนินโครงการโดยแบ่งงานออกเป็น 4 ด้าน คือ (a) การจัดทํา ข้อมูล big data management (b) ด้าน IT infrastructure ท่ีจะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทํา data analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างที่จะนํามาวิเคราะห์ในเชิงบริบท (d) data governance การจัดการบุคลากร รวมถึงกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง
ท้ังนี้ในการจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติจําเป็นต้องมีข้อมูลด้านพลังงานทั้งปัจจัยภายในและ ปัจจัยภายนอกท่ีจะมีการบริการข้อมูลที่เช่ือมโยงภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐซึ่งจะมีหน่วยงาน ภายใต้กระทรวงพลังงาน รวมท้ังอาจจะมีการเช่ือมข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สํานักงาน เศรษฐกิจการคลัง แบงค์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปัจจุบันได้มีการให้ข้อมูลทาง สนพ. แล้ว จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือไม่ได้เป็นกฎหมาย อํานาจ ศูนย์ฯ น้ีจะต้องตอบโจทย์นโยบาย ทางรัฐบาลด้วย กับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอื่น ๆ
สรุปการประชุม
ที่ปรึกษาอธิบายรายละเอียดของแบบสอบถามที่ส่งมานั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมข้อมูล ในการ นําไปใช้ในการจัดต้ังศูนย์ข้อมูล ที่ สนพ. ต้องการได้จาก กฟน. ซึ่งประกอบด้วย
แบบสอบถาม ข้อ 3.4 - ข้อมูล Load Profile ท่ีได้รับในปัจจุบันน้ันยังไม่เพียงพอ ต้องการข้อมูล metering และ sampling ที่ละเอียดข้ึน เช่น ข้อมูลมาราย 15 นาที โดยทาง สนพ. ไม่จําเป็นต้อง ทราบถึงรายละเอียดลูกค้าแต่ละราย
ต้องการทราบว่าปัจจบุันนั้นมกีารจดัเกบ็ข้อมูลต่างๆเช่นbilling,loadprofileท่ีเป็นรายลูกค้า รายเดือน ที่อยู่ น้ันมีรูปแบบการจัดเก็บอย่างไร เพื่อให้สามารถนําไปสร้างโจทย์ในอนาคตได้
Billing ขอรายลูกค้า; load profile ต้องการละเอียด เช่น ทุก 15 นาที, VSPP ต้องการข้อมูล รายโรง
 • •
•
กฟน.-3
   404   405   406   407   408