Page 405 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 405

 12. นายวิทวัสตั้งนพวีรวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองจัดการและสั่งการระบบไฟฟ้า 13.นายวัฒนรัฐชมทรพัย์ นักวิศวกรไฟฟ้า9(ฝอจ.)
14. นายจิรพลแก่นทอง นยง.10
15.นายจารุวัสตร์วงศ์บุญมาก ผู้อํานวยการศูนย์ปฏบิัติการอ่านหน่วยเครอื่งวัดอัตโนมัติ
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพีรเ์พียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
3. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
4. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
5. นายทัศนัย เพชรผ้ึง
6. นางสาวศิริพร สร้อยนาคพงษ์
7. นายเดชาอปุถมัชาติ
8. นางสกลุรัตน์เจริญพงศ์
9. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ
10. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
เร่ิมประชุม : 09.30 น. ความเป็นมา
ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลอื่ นแผนพลงั งานของประเทศไทย เป็นโครงการเพอ่ื ศึกษาการจัดตั้ง ศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมข้อมูลแลกเปล่ียนข้อมูลพลังงานในทุกหน่วยงาน ที่เก่ียวข้องท่ีมีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่า ง ๆ รวมถึง กระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ทั้งนี้ ท่ีปรึกษา จะทําการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับกระทรวง พลังงาน และหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่ ขนาด ปริมาณและรูปแบบในการจัดเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ใช้ในการประมวลผลข้อมูล วิธีการเผยแพร่ข้อมูล กระบวนการส่งต่อข้อมูล เพื่อเป็นองค์ประกอบในการออกแบบการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และการเชื่อมโยงข้อมูลด้านพลังงานของประเทศภายในศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต เพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตามนโยบายของรัฐบาล
กฟน.-2
   403   404   405   406   407