Page 404 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 404

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 11.50 น.
ณ ห้องประชุม การไฟฟ้านครหลวง
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจ่ี ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: การไฟฟ้านครหลวง
 ผู้เข้าประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
3. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
4. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
5. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
6. นายสุรสิทธิ์ ตัณฑดิลก
7. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
การไฟฟ้านครหลวง
1. นางสาวเรวดี สระบัว
2. นายอําพล สงวนวงษ์
3. นายประเสริฐหรรษาจกัรตรี
4. นายวัชรินทร์ สิงหะพล
5. นางสาวดารารัตน์ บญุ พลู
6. นายวีรพงษ์ สุขวารี
7. นายศุภวิชญ์ กุลัตถ์นาม
8. นายพีรภัทร อัศวชีพ
9. นางสาวสุพฒั นา ขันนาค
10. นายอานันท์ มากชนิ สา
11. นายกิตติกุลบุญพิมพ์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยผู้อํานวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังไฟฟ้า ผู้อํานวยการกองชํานาญการไฟฟ้า ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์ปฏบิ ัติการระบบอ่านเครื่องวัดอัตโนมัติ วิศวกรไฟฟ้า 8
วิศวกรไฟฟ้า 7
นักวิชาการ 7 (ด้านเศรษฐกิจ)
นักวิชาการ 4 (ด้านเศรษฐกิจ)
นักวิชาการ 7 (ด้านเศรษฐกิจ) ผู้ช่วยผู้อํานวยการกองบรหิ ารนโยบายเศรษฐกิจพลังงาน นักบรหิ าร 8 (ฝคฟ.)
นักประมวลข้อมลู 6(ฝคฟ.)
 กฟน.-1


   402   403   404   405   406