Page 391 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 391

 ฟังก์ชันใหญ่ ๆ อยู่ 4 ด้าน คือ (a) การจัดทําข้อมูล big data management (b) ด้าน IT infrastructure ท่ีจะต้องใช้ในการบูรณาการของศูนย์ (c) การทํา analysis วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นว่าจะมีค่าอะไรบ้างท่ีจะ นํามาวิเคราะห์ในเชิงบริบท (d) ส่วนสําคัญคือข้อมูลบุคลากรและกฎหมาย อีกส่วนนึงจะเป็นเร่ืองปัจจัย ภายนอก ที่จะมีการบริการข้อมูลท่ีเชื่อมโยงภาคธุรกิจ ภาคประชาชน และภาครัฐซ่ึงจะมีหน่วยงานภายใต้ กระทรวงพลังงาน รวมทั้งอาจจะมีการเชื่อมข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก เช่นการไฟฟ้า สํานักงานเศรษฐกิจ การคลัง แบงค์ชาติหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลส่วนหนึ่งที่ปัจจุบนั ไดม้ ีการใหข้ ้อมูลทาง สนพ. แล้ว จะเป็นลักษณะการขอความร่วมมือไม่ได้เป็นกฎหมาย อํานาจ ศูนย์ฯ น้ีจะต้องตอบโจทย์นโยบายทางรัฐบาล ด้วยกับการเชื่อมต่อข้อมูลกับหน่วยงานอ่ืน ๆ
ประเด็นหารือ
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ กล่าวว่า แก๊ส น้ํามัน เชื้อเพลิง ไฟฟ้า นั้นเป็นแหล่งพลังงานซ่ึงคิดว่าหากสามารถนํามา integrate ด้วยกันได้จะเป็นการดีซึ่ง กฟผ. อยากสามารถ ตอบประชาชนได้ว่าเหตุใด กฟผ. จึงมีการคิดค่าไฟอย่างไร ซึ่งอยากให้เห็นถึงแหล่งที่มาของต้นทุน ราคา เพื่อสามารถช้ีแจงประชาชนได้ ยินดีให้ความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ ซ่ึงปัจจุบันมีการต้ัง platform - Big Data Eco System Platform ภายใน กฟผ. เอง และ ในอนาคต มีความต้องการจัดต้ัง Hybrid cloud ซึ่งจะช่วยให้ สะดวกในการให้บริการข้อมูล และมีระบบความป้องกันความปลอดภัยที่ดี
ปัจจุบัน กฟผ. มีการทํา digital transformation roadmap อยู่ ซ่ึงต้องการนําข้อมูลสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ มาทํา forecast เร่ืองประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า ซ่ึงแผน roadmap ของการทํา IT transformation ในปี 2562 ได้กําหนดออกมาทั้งส้ิน 19 แผน ซ่ึงผ่านความเห็นชอบโดย board แล้ว ในปลายเดือนมกราคม 2563 จะมีการประชุมนําเสนอ board เพื่อให้อนุมัติ
19 แผนน้ีจะครอบคลุมการทํางานทั้งหมดของแผนการดําเนินงานของ กฟผ. (business layers) ซ่ึงมีฝ่ายกลยุทธ์ ดูเรื่อง data governance ภายใน 6 เดือนแรกจะเป็นเร่ืองการทํา data framework โดยจะเริ่มจาก 2 core businesses
ในปัจจุบัน ข้อมูลที่ทําจะนําส่ง กกพ. ก่อน การเช่ือมโยงข้อมูลจะมี information ท่ีต้องส่งให้ กกพ. และหน่วยงานที่ร้องขอ ด้าน information technology เช่น ข้อมูล Scada ที่เช่ือมต่อกับ การไฟฟ้านครหลวงและส่งให้กับหน่วยงานรัฐ
สิ่งท่ีคาดว่าจะให้บริการได้จะเป็นทางด้าน information ซ่ึงจะมีฝ่ายควบคุมระบบ ที่เป็น gateway ส่งข้อมูลผ่าน API ที่ให้บริการ
 • •
•
กฟผ.-3

   389   390   391   392   393