Page 389 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 389

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 11.50 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 20 อาคาร ท. 102 การไฟฟา้ ฝา่ ยผลิตแห่งประเทศไทย หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมลู ทจี่ ัดเกบ็ ในหน่วยงาน: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแหง่ ประเทศไทย
 ผู้เข้าประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
1. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
2. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
3. นายธเนศร์ ศรีมงคล
4. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
1. ดร. วัยวุฒิ เสน่หา
2. นายคงศักดิ์ นันท์ธนะวานิช
3. นายธฤต จอมใจริม
4. นางบุษกร สุคนธวงศาโรจน์
5. นายธวัชชัย ค้ําไพโรจน์
6. นายราชภัฎ ยุปานนท์
7. นายพิศาล เด่นนภาสุรพงศ์
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพรี์เพียง
2. นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรีทัศน์ 3. นายชัยวัฒน์โฉมศรี
4. นายทัศนัยเพชรผ้ึง
5. นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ผู้อํานวยการฝ่ายจัดการและพัฒนาระบบสารสนเทศ หัวหน้ากองประมวลผลข้อมูลการผลิตและซ้ือขายไฟฟ้า ฝ่ายควบคุมระบบกําลงั ไฟฟา้ หัวหน้ากองพัฒนาสายงานกลาง หัวหน้ากองเทคโนโลยสี ารสนเทศระบบงานผลิตไฟฟ้า ผู้อํานวยการฝ่ายปฏิบัตการเทคโนโลยีสารสนเทศ วศ. 7 กบก-ห
นค. 8 กบก-ห
ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา
ที่ปรกึษา
 กฟผ.-1   387   388   389   390   391