Page 364 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 364

 5. นางอรสิาหมุดธรรม
6. นางสาวชนัทยา ยุทธนาวี
7. นางสาวจิตคนึง หม่ืนด้วง
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ดร. เทียนไชย จงพรี ์เพียง
2. รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย
3. รศ.ดร.วัฒนา วิริยสิทธาวัฒน์
4. ผศ.ดร.วิฐรา พ่ึงพาพงศ์
5. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์
6. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
7. นายชัยวัฒน์ โฉมศรี
8. นายทัศนัยเพชรผึ้ง
9. นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์ 10.นายธงชัยสันติมงคล 11.นางสาวศิริพรสรอ้ยนาคพงษ์ 12. นายเดชาอุปถัมชาติ
13. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์ 14.นางสาวมัณฑนาศิริสมิะ
15. นางสาวพนมพรช่ืนชาติ
เร่ิมประชุม : 09.35 น. ความเป็นมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์
ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
  โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับ การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคล่ือนแผนพลังงานของประเทศไทย เป็นโครงการเพ่ือศึกษาการ จัดตั้งศูนย์สารสนเทศและพลังงานแห่งชาติที่จะเป็นศูนย์กลางในการเช่ือมข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลพลังงานใน ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องที่มีความสัมพันธ์ในทางตรงหรือทางอ้อมกับกระทรวงพลังงาน ช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงกระทรวงพลังงานเองสามารถใช้ จัดหา และกระจายข้อมูลไปยังผู้ใช้งานในระดับต่าง ๆ ท้ังนี้ ที่ปรึกษา จะทําการทบทวน รวบรวม และศึกษาข้อมูลที่จัดเก็บในหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานในกํากับกระทรวง พลังงาน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดเก็บข้อมูลด้านพลังงานของประเทศ เพื่อทราบถึง ความถี่
กองปิโตรเลยี ม - 2
   362   363   364   365   366