Page 322 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 322

 สรุปการประชุม โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตร์และออกแบบการพัฒนาศนูย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เพ่ือรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 09.30 – 11.50 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ชั้น 6 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
ทบทวนและรวบรวมข้อมูลท่ีจัดเก็บในหน่วยงาน: กองนโยบายไฟฟ้า สํานักงานนโยบายและ แผนพลังงาน
 ผู้เข้าประชุม ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
3. นางสาวกรกช ภู่ไพบูลย์
4. นางเพทาย ภักดีโชติ
5. นางสาวบบุผาคุณาไท
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางสาวกนกวรรณ เสฐวินตนิน
8. นายวิเชียร ตันติวิศาล
9. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
10. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
11. นายธเนศร์ ศรีมงคล
12. นางสาวศรินธรหอมสุวรรณ
กองนโยบายไฟฟ้า
1. นายวีรพัฒน์เกียรติเฟอ่ืงฟู
2. นางสาวจารุวรรณ พิมสวรรค์
3. นางศิรินา อินแก้ว
4. นางสาวรตนรรฆ์ บุญมัติ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ผู้เชี่ยวชาญ
นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป
ผู้อํานวยการกองนโยบายไฟฟ้า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมกจิ การไฟฟ้า หัวหน้ากลุ่มราคาไฟฟ้าและคุณภาพบรกิาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
 กองนโยบายไฟฟา้ -1
   320   321   322   323   324