Page 320 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 320

 สรุปการประชุม
ท่ีปรึกษานําเสนอ:
- เน่ืองด้วยข้อมูลท่ีได้รับจาก สนพ. น้ันต้องมีการจัดกลุ่มให้เรียบร้อยเพ่ือใช้ในการออกแบบ metadata
ทางท่ีปรึกษาจึงขอERDและDataDictionaryเดิมที่มีเพ่ือช่วยให้การจัดกลมุ่ข้อมูลน้ันง่ายข้ึนซ่ึงเม่ือ
จัดกลุ่มได้แล้วจึงจะทําเป็นtableสําหรับflatdataสําหรับการจดัทําprototypeและdashboard คณะกรรมการฯ:
- ปัจจุบันมี Data dictionary ที่จัดทําขึ้นโดยที่ปรึกษาที่ดูแลฐานข้อมูลซึ่งอาจไม่ได้มีการ update ทั้งหมด จึงให้ทาง iNET ไปเพื่อศึกษาต่อ
- ต้องการให้ทางที่ปรึกษาเข้ามาพบกับทางกรรมการฯและคณะทํางานของ สนพ. ให้บ่อยขึ้นเพื่อ ทําความเข้าใจในข้อมูล เนื่องจากข้อมูลนั้นมีความซับซ้อน อ่านเพียงเอกสารอย่างเดียวอาจไม่เข้าใจ
- อยากให้ที่ปรึกษาแนะนําแนวทางในการถอดระบบฐานข้อมูลปัจจุบัน หรือ best practice ให้สามารถ ไปยังเป้าหมายของ big data ได้ชัดเจนขึ้น โดยทางคณะฯไม่ต้องการใช้ข้อมูลเก่า อยากให้เริ่มจาก ข้อมูลใหม่เพื่อความสะดวกและความเข้าใจของ users
- ให้ทีมที่ปรึกษา พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เขียนโปรแกรมร่วมหารือเกี่ยวกับข้อมูลพร้อมคณะกรรมการ ในครั้งต่อไป
- ต้องการให้ที่ปรึกษาเข้ามานําเสนองานที่ดําเนินการอยู่ในปจั จบุ ันเพ่ือสร้างความเข้าใจที่ตรงกันระหวา่ ง คณะกรรมการฯ และที่ปรึกษาเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการดําเนินโครงการ
- ติดตามงาน
o การจัดทํา prototype
o การศึกษาและทําความเข้าใจข้อมูล o แก้ไขเน้ือหาประชาสัมพันธ์
o แก้ไขรายงานความก้าวหน้าฉบับท่ี 1
ปิดประชุมเวลา 11.30 น.
 9/1/63 - 2   318   319   320   321   322