Page 324 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 324

 สรุปการประชุม
รองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน นายเพทาย หมุดธรรม ได้ให้นโยบายก่อน การประชุมถึงความคาดหวังของผู้บริหารกระทรวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานที่ต้องการเห็นแผนระยะยาว 3 ปี ซ่ึงทาง สนพ. และท่ีปรึกษาควรนําเสนอแผนการดําเนินงานเป็นระยะ โดยแจ้งถึงกิจกรรมและผลท่ีได้ ในระยะแรก เพ่ือนําไปเป็นข้อมูลในการของบประมาณของแผนระยะที่ 2 และระยะที่ 3 ต่อไป
ที่ปรึกษา ได้รายงานแผนการดําเนินการโครงการฯ แก่ที่ประชุมทราบ ถึงท่ีมาของโครงการจัดทําแผน ยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ เพื่อรองรับการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศไทย และกล่าวว่าในการศึกษานี้เป็นจุดเริ่ม โดยเล็งเห็น ว่าอาจจะนําเรื่อง Energy for All หรือ นําเรื่อง B10 ขึ้นเป็น use case เพ่ือนําเสนอท่าน รมว. ตามนโยบาย ที่ให้ไว้ เพราะเป็นเร่ืองท่ีชัดเจนท่ีสุด โดยต้องมีการนําข้อมูลจาก ปตท. หรือ กรมธุรกิจพลังงาน เข้ามาเป็น พ้ืนฐาน อีกท้ังยังสามารถเช่ือมต่อไปยังข้อมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประเด็นหารือ
ที่ปรึกษาต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้งานข้อมูลด้านไฟฟ้าว่ามีความต้องการใช้ข้อมูลอะไรนั้น มีความ ซ้ําซ้อนทางด้านข้อมูลกับ สกพ. หรือไม่อย่างไร มีการถ่ายโอนข้อมูลอย่างไร เพ่ือเป็นพื้นฐานในการออกแบบ การเก็บข้อมูล big data ของศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
เจ้าหน้าที่กองไฟฟ้าให้ข้อมูลโดยสรุปว่า
- การได้มาซ่ึงข้อมูล ระหว่าง สนพ. กับ สกพ. เป็นการให้ข้อมูลกันด้วยการมี พ.ร.บ. รองรับเร่ือง การส่งต่อข้อมูลทําให้การได้มาซึ่งข้อมูลมีความคล่องตัว หากแต่การได้มาซ่ึงข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ ยังไม่สามารถทําได้เต็มที่ ต้องอาศัยความร่วมมือเท่าน้ัน
- การได้มาซึ่งข้อมูล primary data มีข้อจํากัดทางด้านกฎหมาย ปัจจุบันจึงได้เพียง secondary data จึงเห็นว่าควรทําข้อตกลงถึงรูปแบบของข้อมูลและประโยชน์ที่หน่วยงานจะได้รับจากการส่งข้อมูลให้แก่ สนพ.
- ปัญหาปัจจุบันคือข้อมูลการไฟฟ้าท่ีได้มาเป็นเอกสาร (paper) หากได้ข้อมูลเป็น real time มา จะช่วยให้สามารถตอบคําถามผู้บริหารได้เร็ว และตรงประเด็นขึ้น
- ความต้องการข้อมูลไฟฟ้า
1) กลุ่มราคาต้องการข้อมูลเป็นไฟล์excelซ่ึงปัจจุบันกฟผ.ส่งเล่มFTมาให้ซ่ึงมีแต่ข้อมูล
ราคาเชื้อเพลิงและราคารับซื้อจาก IPP และ SPP ซึ่งเราต้องนํามาดําเนินการประเมินค่าไฟเอง o ข้อมูลแผนการลงทุน ข้อมูล vspp ไม่มีข้อมูลเลย ได้ข้อมูลจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิต แต่ได้
ไม่ครบถ้วน
o ข้อมูลการจําหน่ายไฟฟ้า ปัจจุบันไม่มีข้อมูลส่วนน้ี
     กองนโยบายไฟฟา้ -3
   322   323   324   325   326