Page 319 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 319

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจดั ทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพฒั นาศนู ย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อรองรับ การใชข้้อมูลขนาดใหญ่(BigData)ในการขับเคลื่อนแผนพลงังานของประเทศ วันพฤหัสบดีท่ี 9 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. – 11.30 น.
ณ ห้องประชุม ช้ัน 4 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชมุ
ข้อมูล Enterprise Data Relationship Model (ERD) และ Data Dictionary ปัจจุบัน
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุกลัยาตรีวิทยานรุักษ์ 2. นางสาวกรกชภูไพบลูย์
3. นางเพทายภักดีโชติ
4. นางสาวบบุ ผา คุณาไท
5. นางสาววชิราภรณ์จตุรวิธวงศ์ 6. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
7. นายธเนศร์ ศรีมงคล
ที่ปรึกษาโครงการ
1. รศ.ดร.วัฒนาวิริยสิทธาวัฒน์ 2. นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์
3. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
4. นายธงชัยสันติมงคล 5.นายธติิพฒัน์สุขวบิูลย์
6. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์ 7. นางสาวพนมพรชื่นชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ
ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ท่ีปรึกษา
ที่ปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ประสานงาน
 9/1/63 - 1

   317   318   319   320   321