Page 279 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 279

 5) วันจัดงาน-วันท่ี13ธันวาคม2562ช่วงเช้า
6) รูปแบบการจัดห้องประชุมอาหารและเครื่องด่ืมตามเวลากําหนดการและ
7) มีการแสดงเนื้อหาเกี่ยวกับโครงการเช่นวีดิทัศน์งานภาพและเสียงเนื้อหาด้านวิชาการและ
ข้อมูลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องกับโครงการ
ตามที่ปรึกษาได้แจ้งเรื่องของการจัดสัมมนาครั้งท่ี 1 ให้ทางคณะกรรมการทราบ และตามคําแนะนํา
ของการจะดําเนินการเตรียมข้อมูล และเนื้อหาที่จะนํามาใช้ในการจัดสัมมนารวมถึงการบริหารจัดการการ ดําเนินงาน
ปิดประชมุเวลา10.30น.
1/11/62 - 3   277   278   279   280   281