Page 278 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 278

 4.นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรทีัศน์ 5.นางสาวจินตนาศรีศันสนีย 6.นายทัศนัยเพชรผึ้ง 7.นายวิศรุตวงศ์ชูพันธ์ 8.นายเดชาอุปถมัชาติ
9. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ 10. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์ 11. นายนรวิชญ์ อูนากูล
12. นางสาวมัณฑนา ศิรสิ มิ ะ 13. นางสาวพนมพร ช่ืนชาติ
ความเป็นมา
ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผจู้ ัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
 ตาม TOR ข้อ 3.25 กําหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนาเป็นการประชาสัมพันธ์แนวคิดการดําเนิน โครงการและรับฟังความคิดเห็นโดยการเชิญหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับการศึกษาเข้าร่วมให้ความเห็นและ แลกเปล่ียนความคิดเห็น ซ่ึงตามขอบเขตการดําเนินงานระบุให้จัดการประชุมสัมมนาจํานวนไม่น้อยกว่า 3 คร้ัง
เร่ืองท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ที่ปรึกษาฯ จึงขอนําเสนอรายละเอียดการจัดสัมมนาคร้ังท่ี 1 ท่ี และนําส่งร่างกําหนดการสัมมนาฉบับ แก้ไข แก่คณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา
สรุปการประชุม
ภายหลังจากการปรึกษาหารือระหว่างทางที่ปรึกษาฯและคณะกรรมการฯ แล้วได้มีการตกลงกัน ในเร่ืองของการจัดการสัมมนาท่ีมีรายละเอียดท่ีชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยมีประเด็นที่ต้องดําเนินการต่อไปดังนี้
การจัดสัมมนา
1) การเชิญวิทยากร และผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมงาน - เรียนเชิญ รมว. กระทรวงพลังงาน เป็น ประธาน พร้อมด้วยปลัดกระทรวงพลังงาน และ เจ้าหน้าท่ีจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงาน
2) การประชาสัมพันธ์ท่ีรวมถึงช่องทางการส่ือสารในการเชิญหน่วยงานที่ร่วมงานสัมมนา
3) การเชิญสื่อมวลชนและสํานักข่าวด้านพลังงานและเทคโนโลยีสารสนเทศมาร่วมและทําข่าวเพ่ือ
เผยแพร่การเปิดตัวโครงการ
4) สถานท่ีจัดงาน–จัดที่โรงแรมที่สามารถรองรับจํานวนผู้ร่วมประชุม100–200ท่าน
  1/11/62 - 2
   276   277   278   279   280