Page 277 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 277

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อ รองรับการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่(BigData)ในการขบัเคลอื่นแผนพลังงานของประเทศ ในวันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 – 10.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สํานักงานนโยบายและแผนพลงั งาน
หัวข้อการประชมุ
การเตรียมความพร้อมการจัดสัมมนา คร้ังท่ี 1
ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตร คํากลัด
2. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
3. นางสาวกรกช ภูไพบลู ย์
4. นางเพทาย ภักดีโชติ
5. นางสาวบบุ ผา คุณาไท
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางสาวศุทธินี จริงจิตร
8. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
9. นายธเนศร์ ศรีมงคล
10. นางกนกวรรณ สมภพคารินทร์
11. นางสาวตันติมา จงเฮงสกลุ
12. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
13. นายวิเชียร ตันตวิ ิศาล
ที่ปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เลยี้ งสุขสนั ต์ 2. ดร.เทยี นไชยจงพีรเ์พียง 3. รศ.ดร.วฒั นา วิรยิ สิทธาวฒั น์
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอ่ืสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ท่ีปรึกษา
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ
  1/11/62 - 1


   275   276   277   278   279