Page 269 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 269

 1) OpenandShare–เป็นการเปิดตัวของโครงการและแจ้งขอบเขตของงานในด้านBigData
2) BehindandBeyond–เป็นการเล่าถึงการเตรียมความพร้อมภายในสนพ.เพื่อการจัดทํา
ศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ และวางภาพยุทธศาสตร์และกิจกรรมท่ีจะดําเนินต่อไป
3) Move&Go–เป็นการแสดงความพร้อมท่ีจะเดินหน้าเพ่ือจัดต้ังศูนย์สารสนเทศพลังงานชาติ
จากน้ันที่ปรึกษาฯนําเสนอร่างกําหนดการและกิจกรรมสําหรบัการสมัมนาครั้งที่1ซึ่งทางกรรมการฯ
จะพิจารณาและหารือกับผู้อํานวยการ สนพ. เพ่ือดูความเหมาะสมในเร่ือง
1) การลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง(MOU) 2) การเชิญวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิที่จะมาร่วมงาน
3) การประชาสัมพันธ์
4) สถานที่จัดและจํานวนผู้ร่วมประชุม 5)เนอื้หาเก่ียวกับโครงการให้รวมอยู่ในวีดิทัศน์และการเปิดการสัมมนา
ท่ีปรึกษาฯ จะนําเสนอร่างกําหนดการการจัดสัมมนาครั้งท่ี 1 ให้แก่ ผอ. สนพ. ในวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ณ สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ข้อมูลนําเสนอตัวอย่าง Prototype
ที่ปรึกษาฯ เรียนแจ้งถึงความก้าวหน้าของการจัดทํา prototype ทั้งนี้ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เพื่อนํามาจัดทํา prototype
เนื่องด้วยข้อมูลที่มีนั้นมีบริบทที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในหลายมิติ เช่น มีการแปลงหน่วยวัด ทําให้ ข้อมูลเปล่ียน และมีเร่ืองชั้นความลับของข้อมูล กรรมการฯแนะนําให้ท่ีปรึกษาฯ ทําหนังสือเพื่อชี้แจงการขอข้อมูล ท่ีต้องการ และการลงนามสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูล (NDA) มาเป็นทางการ
ที่ปรึกษาฯ จะนําส่งร่างสัญญาการไม่เปิดเผยข้อมูลแก่กรรมการฯ เพื่อพิจารณา ปิดประชุมเวลา 15.00 น.
 22/10/62 - 3
   267   268   269   270   271