Page 267 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 267

 บันทึกการประชุม
โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนยส์ ารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพ่ือ รองรับการใช้ข้อมลูขนาดใหญ่(BigData)ในการขบัเคลอ่ืนแผนพลังงานของประเทศ ในวันอังคารท่ี 22 ตุลาคม 2562 เวลา 14.00 น. – 15.00 น.
ณ ห้องประชุมปิยสวัสด์ิ ช้ัน 6 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
เตรียมการสํารวจและศึกษาดูงาน สถาบันสารสนเทศพลังงานน้ํา (สสน.)
 ผู้เข้าร่วมประชุม สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
1. นางสาวสุพิตรคํากลัด
2. นางสาวสุกัลยา ตรีวิทยานุรักษ์
3. นางสาวกรกช ภูไพบูลย์
4. นางสาวบุบผา คุณาไท
5. นางเพทาย ภักดีโชติ
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางสาวณัฐพัชร บุตรเต
8. นายธเนศร์ ศรีมงคล
9. นางสาวตันติมาจงเฮงสกุล
10. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ศ.ดร. โชคชัย เล้ียงสุขสันต์
2. ดร. เทียนไชย จงพีร์เพียง 3.รศ.ดร.วัฒนาวิริยสทิธาวัฒน์ 4. นางสาวอนงค์ภัทร์ ทิวะศรีทัศน์ 5. นางสาวจินตนา ศรีศันสนีย
6. นายทัศนัย เพชรผึ้ง
7. นายวิศรุต วงศ์ชูพันธ์ 8.นายเดชาอุปถมัชาติ
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าท่ีบริหารงานทั่วไป
ผู้จัดการโครงการ/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรึกษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรึกษา
ท่ีปรึกษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ
 22/10/62 - 1


   265   266   267   268   269