Page 268 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 268

 9. นายอารักษ์ ปัญญาเอกผาติ 10. นางสกุลรัตน์ เจริญพงศ์ 11. นายนรวิชญ์ อูนากูล
12. นางสาวมัณฑนา ศิริสิมะ 13. นางสาวพนมพร ชื่นชาติ
ความเป็นมา
ผู้ช่วยผจู้ ัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ ผู้ประสานงาน
 ตามขอบเขตโครงการฯ หัวข้อ TOR 3.7 ระบุให้มีการสํารวจและศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบที่ดี Best Practice ภายในประเทศหรือต่างประเทศ ที่ปรึกษาฯ จึงนําเสนอการเข้าศึกษาดูงาน ณ สถาบัน สารสนเทศพลังงานน้ํา (สสน.) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนที่เกิดขึ้นมาจากโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทร์มหาภูมิพลดุลยเดช รัชกาลท่ี 9 และปัจจุบันมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเชื่อมต่อ ข้อมูลจาก 42 หน่วยงานมาบูรณาการร่วมกันในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ําในประเทศไทยซึ่งเป็น ประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน
สรุปการประชุม การเตรียมการและกําหนดการศึกษาดูงานท่ี สสน.
กําหนดการศึกษาดูงานในวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ที่ สถาบันสารสนเทศทรัพย์กรน้ํา โดยระบุเจ้าหน้าที่ สนพ. รวมท่ีปรึกษาจํานวน 35 ท่านร่วมเดินทางเข้าดูงาน
ท่ีปรึกษาฯ ได้นําเรียน สสน. ถึงหัวข้อท่ีต้องการศึกษา คือ
- การบริหารจัดการโครงสร้างภายในองค์กร
- แผนการพัฒนาบุคลากร
- การใช้กฎหมายและข้อบังคับ
- การเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลระดับหน่วยงาน
- ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
- การให้บริหารข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
- ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ซ่ึงทาง สสน. รับทราบและยินดีให้ข้อมูล
การจัดสัมมนา
ที่ปรึกษาฯนําเสนอรูปแบบการจัดสัมมนาเพื่อให้มีความสอดคล้องกันทั้งในด้านการดําเนินงาน และ ความต่อเนื่องของหัวข้อการสัมมนา โดยมีหัวข้อดังน้ี
 22/10/62 - 2

   266   267   268   269   270