Page 219 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 219

 ท่ีปรึกษาโครงการ
1. ดร.เทียนไชยจงพีรเ์พียง 2.นางสาวอนงค์ภัทร์ทิวะศรีทัศน์ 3.นางสาวจินตนาศรีศันสนีย 4.นายวิศรุตวงศช์ูพันธ์ 5.นายทัศนัยเพชรผึ้ง 6.นายชัยวัฒน์โฉมศรี 7.นายธิตพิัฒน์สุขวิบูลย์ 8.นางสาวกัญชพรฟักสุวรรณ 9.นางสาวพัฒณิศาศรีชุ่มสิน 10.นายเดชาอุปถมัชาติ
11. นางสกลุ รัตน์ เจรญิ พงศ์ 12. นายนรวิชญ์ อูนากูล 13.นางสาวมัณฑนาศิริสมิะ
ความเป็นมา
ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ท่ีปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา/บุคลากรผู้มีความรู้ความสามารถ ที่ปรกึษา
ที่ปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ท่ีปรกึษา
ที่ปรกึษา
ที่ปรกึษา ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ เลขานุการโครงการ
 การรายงานค่า Electricity Index (EI) ของประเทศเป็นการนําเสนอข้อมูลจากทั้ง สนพ. และ พพ. ซึ่งท่ีผ่านมาตัวเลขการนําเสนอของ 2 หน่วยงานน้ันมีค่าแตกต่างกันเน่ืองจากตัวแปรในการคํานวนท่ีใช้ต่างกัน จึงใคร่หารือแนวทางแก้ไขเพื่อหาข้อตกลงในการคํานวนที่ควรจะเป็น
1. สรุปการประชุม
ประเด็นหารือที่ 1 : ค่าแตกต่างของ EI
ทาง สนพ. และ พพ. ได้หารือกันในเร่ืองของ คํานิยาม และความแตกต่างของ Energy Intensity (EI)
ท่ีใช้สําหรบัการคํานวนFinalEnergyUsageที่แตกต่างเชน่กัน
แก็สธรรมชาติ (Natural Gas) : ทาง สนพ. และ พพ. ไม่ได้มีประเด็นในเร่ืองของการใช้ แก๊สธรรมชาติ
แต่ของ พพ. จะเก็บข้อมลู ทล่ี ะเอียดกว่าในการแบ่งภาคส่วน และอุตสาหกรรม
น้ํามัน : ข้อมูลไม่ต่างกันมากแต่ทางสนพ. อยากหารือในเรื่องของ คํานิยามที่ชัดเจน ส่วนทาง พพ.
ได้ข้อมูลจากกรมธุรกิจพลังงาน ที่รวมถึงการใช้ในการผลิตไฟฟ้าและเกษตรกรรม
ถ่านหิน : จะมีประเด็นและข้อสงสัยมาก เนื่องจากทางสนพ. และทาง พพ. ใช้ demand/supply
เท่ากัน แต่ทาง พพ. จะมีข้อมูลในด้านการเก็บ (stock) ที่ทําให้มันต่างกันมาก อาจจะต้องมีการเปลี่ยน เป้าหมายในการวัดอัตราส่วนน้ี
4/9/62 - 2

   217   218   219   220   221