Page 218 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 218

 บันทกึการประชุม โครงการศึกษาการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ และออกแบบการพัฒนาศูนยส์ ารสนเทศพลังงาน
แห่งชาติเพ่ือรองรับการใช้ข้อมลู ขนาดใหญ่ (Big Data) ในการขับเคลื่อนแผนพลังงานของประเทศ วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562 ระหว่างเวลา 13.30 – 14.30 น.
ห้องประชุมปิยสวัสด์ิ ช้ัน 6 สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
หัวข้อการประชุม
หารือการคํานวณค่า IE และการคํานวณค่าต่าง ๆ ระหว่าง สนพ. และ พพ.
 ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายวัฒนพงษ์คุโรวาท
2. นางสาวสุพิตร คํากลัด
3. นางสาวสุกลั ยา ตรีวิทยานรุ ักษ์
4. นางสาวกรกช ภูไพบลู ย์
5. นางเพทาย ภักดีโชติ
6. นางสาววชิราภรณ์ จตุรวิธวงศ์
7. นางสาวบบุ ผา คุณาไท
8. นางสาวนันธิดา รัชตเวชกุล
9. นางกนกวรรณ สมภพคาริทร์
10. นายธเนศร์ ศรีมงคล
11. นางสาวศรินธร หอมสุวรรณ
12. นายวิวัฒน์ ธรรมประภาพร
13.นายวิเชียรตันติวิศาล
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
1. นางสุทิศา สงวนตระกลู
2. นายพงศ์พันธุ์ วรสายัณห์ 3. นายวัชรินทร์ บุญฤทธิ์
4. นางสาวอรอนงค์ ผ่องแผ้ว 5. นางสาวลักขณา แย้มเพง็ 6. นายแสนสุข สุวรรณสม
ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอื่สาร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการพเิ ศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิชาการแรงงานชํานาญการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชํานาญการ เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ท่ีปรกึษา
ผู้อํานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสอื่สาร
วิศวกรชํานาญการพิเศษ นักวิทยาศาสตร์ชํานาญการพิเศษ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงงานปฏบิ ัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนงงานปฏบิ ัติการ
 4/9/62 - 1   216   217   218   219   220