Page 212 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 212

 3. ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องอ่ืน ๆ และ ข้อชักถามเพ่ิมเติม
ประธาน - ในการศึกษาเราจะทําตามของ DE และ DGA ใช่หรือไม่ และ การกํากับดูแลจะลงเป็น
หน้าท่ีของหน่วยงานใด ในการดําเนินการของแนวทางกระทรวง
ที่ปรึกษา – เรื่องความขัดแย้งระหว่างแนวทางของ DE และ DGA น่าจะไม่มีปัญหาแล้ว ตอนนี้เป็น
เรื่องของพรบ.ดิจิทัลซึ่งเป็นแผนในระดับครม.หากมีพระบรมราชโองการโปรดเกลา้ฯพระราชบัญญัติดิจิทัล เมื่อไหร่ ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากพรบ. ดิจิทัลน้ีในการดําเนินงานได้ สตช. เป็นหน่วยงานท่ีเสนอนโยบาย ให้แก่กระทรวง DE เน้นไปในทางด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี แนวทางน่าจะเป็นว่าทางกระทรวงพลังงาน นําเสนอว่าจะทําอย่างไร ให้กับทางกระทรวง DE
ประธาน – บทบาทของการทํา Big Data ระหว่างกระทรวงพลังงาน และ สนพ. ควรเป็นอย่างไร จะมี ความซ้ําซ้อนหรือไม่ ปัจจุบันทางสนพ. ได้รับคําสั่งมาจากกระทรวงพลังงาน ยังคงต้องมีการเก็บ Data เอง หรือไม่
ท่ีปรึกษา – เน่ืองจาก สนพ. ได้รับคําส่ังแล้วจึงสามารถทําหน้าที่ตามที่ได้รับคําสั่ง โดยให้ สนพ. นําร่องก่อน และอาจเป็นการแยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระในอนาคต ซึ่งที่ปรึกษาจะช่วยนําเสนอแนวทางเพื่อลดความ ซ้ําซ้อนของการทํางาน
ประธาน – การเก็บข้อมูลระหว่าง สนพ. และ พพ. ท่ีมีการเก็บข้อมูลซ้ําซ้อน เราควรต้องปรับอย่างไร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันต่อไป สนพ. จะเป็นอย่างไร จะเก็บแค่บางส่วนใช่หรือไม่
ที่ปรึกษา – เล็งเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นในการเก็บข้อมูลของท้ังสองหน่วยงาน
ประธาน – การใช้ Government Cloud อยากได้ reference ต่างประเทศท่ีใช้ cloud ภาคเอกชน ที่ปรึกษา – Department of Energy ของสหรัฐอเมริกา ใช้ cloud ภาคเอกชนซึ่งมีความเชื่อมั่น
แต่ของไทยนั้นน่าจะใช้เป็น cloud ของ CAT เพื่อความม่ันใจในการรักษาข้อมูล
กรรรมการ – Big Data เป็นข้อมูล live แต่การเก็บข้อมูลที่จะเห็นพฤติกรรมของผู้บริโภคจริง ๆ
เราจะสามารถได้ข้อมูลตรงนั้นมาได้อย่างไร เช่น ข้อมูลการใช้ไฟฟ้า ข้อมูลน้ํามัน ซึ่งจะช่วยให้ สนพ. เห็นข้อมูล จริงท่ีจะมาช่วยวางแผนและนโยบายได้ หรือ อาจจะเป็นการบังคับใช้พระราชกําหนดในการบังคับให้ข้อมูล
ที่ปรึกษา – Big Data คือการนําข้อมูลจุลภาค (micro data) มาคิดวิเคราะห์ ในบริบทของแต่ละ หน่วยงานนั้นต่างกัน ซ่ึง สนพ. อาจจะมีการส่ังให้ทาง พพ. หาข้อมูล และ เพยแพร่ข้อมูลนั้นมาในฐานะที่เป็น ผู้กํากับดูแลของด้าน โรงงาน อาคารควบคุม ซ่ึง พพ. ได้จําหน่าย smart meter และ IoT เพ่ือเก็บข้อมูลการใช้ พลังงาน เรื่องน้ํามัน บริษัทน้ํามันได้มีการเก็บข้อมูลแล้วโดยใช้บัตรของบริษัทเอง หากกรมการค้าภายใน สามารถนําข้อมูลตรงนั้นมาได้ เราสามารถท่ีจะใช้ได้
ข้อมูลปัจจุบันนั้นมี หากแต่การนําข้อมูลส่งมาโดยผ่านตัวเช่ือมต่าง ๆ น้ันจะมาอย่างไร ซ่ึงเราจะศึกษา ตรงนั้นให้
ประธาน - ภาพรวมคืองานนี้จะได้ยุทธศาสตร์และ blueprint อยากให้นําเสนอในเร่ืองความเสี่ยงด้วย ที่อาจจะทําให้ศูนย์น้ีไม่สามารถไปต่อได้ เช่น บุคลากร งบประมาณ
3/9/62 - 6


   210   211   212   213   214