Page 213 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 213

 ที่ปรึกษา – รับทราบและจะเพิ่มเร่ือง risks ในการทํายุทธศาสตร์
ประธาน ในการประชุมกลุ่มย่อย และการร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ อยากให้อธิบายว่ามีหน่วยงาน ไหนบ้าง และกระบวนการในการขอความร่วมมือ
ที่ปรึกษา – งานประชุมกลุ่มย่อย จะเริ่มจาก สนพ. ในการทําจดหมายนําเข้าพบกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้ทาง สนพ. เข้าร่วมประชุมด้วย และการเข้าประชุมกลุ่มย่อยกับหน่วยงาน เช่น พพ. ต้องการทําบันทึก และขอเจ้าหน้าท่ี
กรรมการ – อยากทราบรายละเอียดของการ ไปศึกษางาน และแนวปฏิบัติท่ีดี (Best practices)
ที่ปรึกษา - ภายในประเทศ คือ ดูศูนย์ Data Center ของ iNet หรือ SUPERNAP ของธนาคารที่ต้ัง ศูนย์ที่จังหวัดระยอง ท้ังนี้จะนําเสนอมาเพ่ือให้ทาง สนพ. พิจารณา
กรรมการ – แหล่งในการของบประมาณจะสามารถนํามาจากหน่วยใดได้บ้าง
ท่ีปรึกษา – ที่ปรึกษาจะทําการศึกษาแนวทางการของบประมาณ เช่น จาก กสทช เพ่ือดูว่าส่ิงที่ สนพ. ดําเนินการอยู่จะเข้าข่ายการของบประมาณหรือไม่
กรรมการ - การทํา Prototype ทางที่ปรึกษาต้องหา use case ที่สอดคล้องกับภารกิจของ สนพ. และนโยบายของกระทรวง
ที่ปรึกษา - สามารถทําได้สองแนวทาง
1. การวิเคราะห์เชิงลึก เช่น ดูจากเรื่องต่าง ๆ ของ TIEB
2. การวิเคราะห์เชิงกว้าง เป็นการเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่น เช่น เร่ือง CO2 ที่ปรึกษาอยากเสนอการวิเคราะห์เชิงกว้าง ซึ่งอาจเป็นเรื่อง Smart Grid และวาระจรที่เป็นการ
customized reports
กรรมการ – ช่องทางการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ให้ที่ปรึกษานําเสนอหัวข้อและรายละเอียดของ
เนื้อหา เพื่อนํามาเผยแพร่ผ่าน social media ของ สนพ. ท่ีปรึกษา - รับทราบและดําเนินการ
มติท่ีประชุม ให้คณะท่ีปรึกษาเพิ่มเติมการศึกษาความเส่ียงให้อยู่ในรายงานการศึกษา และดําเนินการแก้ไข รายงานตามความเห็นของกรรมการฯ
ปิดประชมุเวลา11.30น.
 3/9/62 - 7


   211   212   213   214   215