Page 210 - NEIC_FINAL REPORT_Appendix
P. 210

 อย่างทันท่วงที และการดําเนินการดังกล่าวได้มอบหมายให้ สนพ. เป็นหน่วยงานหลักในการดําเนินการเพ่ือ จัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติข้ึนภายในกระทรวงพลังงานในลําดับแรก
4) สนพ. ในฐานะหน่วยงานหลักท่ีได้รับมอบหมายให้ดําเนินการในการจัดตั้งศูนย์สารสนเทศพลังงาน แห่งชาติได้เล็งเห็นถึงความจําเป็นในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ (Strategic Plan) แผนที่นําทาง (Roadmap) และแผนปฏิบัติการ(Action Plan) เพื่อให้การออกแบบหรือพัฒนาระบบข้อมูลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุก หน่วยงาน หรือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศพลังงานแบบอัตโนมัติ รวมทั้งการเผยแพร่ ข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยต้องมีการสํารวจเพื่อจัดทําบัญชีข้อมูลด้านพลังงานที่มีอยู่เดิมของ หน่วยงานภายในกระทรวงพลังงาน หน่วยงานในกํากับ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เห็นระบบ ฐานข้อมูลในปัจจุบันและเข้าใจบริบทของข้อมูลด้านพลังงานในภาพรวม ซึ่งจะนําไปสู่การดําเนินการ เชิงนโยบายในการสร้างความร่วมมือระหว่างกันได้อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งจะสามารถนําข้อมูลดังกล่าวไป ออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือรองรับการเป็นศูนย์สารสนเทศพลงั งานแหง่ ชาติ ในอนาคตได้อย่างเหมาะสม อันเป็นศูนย์กลางรวบรวมและเผยแพร่ข้อมูลพลังงานหลักของประเทศที่สามารถ เข้าถึงได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เข้าใจง่าย มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยตลอดเวลาและต่อเนื่อง เพื่อใหเ้ ป็น ที่ยอมรับในทุกภาคส่วน มีความน่าเชื่อถือ ทันสมัย รวมถึงได้รับการยอมรับในระดับสากล สอดรับการปฏริ ูป ประเทศ Thailand 4.0 เพื่อสร้างฐานนวัตกรรมในอนาคต
1. ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ประธานได้กล่าวถึงจุดประสงค์ของการประชุม และรับฟังการรายงานจากฝ่ายท่ีปรึกษา มติท่ีประชุม – ที่ประชุมรับทราบ
2. ระเบียบวาระท่ี 2 รายงานและเสนอรายงานแผนงานและแนวทางการดําเนินงานต่อกรรมการตรวจรับ ที่ปรึกษา – อธิบายความเป็นมาของโครงการ
- แนวคิดการดําเนินงานการวางแผนยุทธศาสตร์จะยึดหลักการจากแผนพัฒนาของ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือ เศรษฐกิจและสังคม (DE) ซึ่งจะให้ไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ
- แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เป็นการเตรียมการพัฒนา 6 ด้าน คือ โครงสร้างพื้นฐานให้ ครอบคลุม การขับเคล่ือนเศรษฐกิจ สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่ การเป็นรัฐบาลดิจิทัล พัฒนากําลังคน สร้างความเช่ือมั่น โดยนํากรอบน้ีมาปรับใช้เพื่อเป็นกรอบการ พัฒนาศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติ
- กระทรวง DE แบ่งระยะการพัฒนาภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา 20 ปี o ระยะที่ 1 Digital Foundation
 3/9/62 - 4


   208   209   210   211   212